Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Regler för fritidshem

Reglerna är beslutad i utbildningsnämnden 2019-11-27. Gäller från och med 2020-01-01.

Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Utbildning i fritidshem ska erbjudas i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvs­arbete eller studier, om eleven har behov av särskilt stöd i form av fritidshem eller ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid.

Fritidshem erbjuds

  • elever vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, Skollagen 14 kap 5 §
  • elever i behov av särskilt stöd, Skollagen 14 kap 6 §
  • elever till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, Skollagen 14 kap 7 §

1. Ansökan om plats

Ansökan om plats görs via e-tjänst eller på blankett som finns i kommunhusets reception.

Barn som har en placering i kommunal förskola och börjar i kommunal skola i F-klass får automatiskt plats på fritidshem vid skolstart.

Ansökan om plats på fristående fritidshem görs direkt till respektive enhet.

2. Erbjudande om plats

Förtur till fritidshem ges till barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling, Skollagen 14 kap 6 §.

Plats erbjuds vid eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven är placerad. Skollagen 14 kap 10 §

Vårdnadshavare som erbjuds plats till sitt barn ska inom tio kalenderdagar lämna besked via e-tjänst eller till handläggaren om platsen önskas eller inte.

3. Vistelsetid

Fritidshemmen har öppet mellan kl. 6.30–18.30.

Om det finns tillsynsbehov utöver ordinarie öppettider finns en möjlighet att ansöka skriftligt om tid från kl. 06.00, till respektive rektor.

Vistelsetiden för barnet fastställs utifrån inlämnat närvaroschema via e-tjänst eller till placeringshandläggare. Vistelsetid avser vårdnadshavares arbetstid eller studier, restid och rimlig tid för lämning och hämtning. Det innebär att barnet inte lämnas på fritidshemmet när vård­nadshavare är lediga om det inte finns beslut på grund av elevens egna behov eller familjens situation.

Vid ändring av vistelsetid fylls ett nytt schema i via e-tjänst eller via blankett som finns i kommunhusets reception och lämnas senast 10 kalenderdagar före det att schemat ska gälla. Tillfälliga ändringar av schemat diskuteras med personal på avdelningen.

Föräldraledig eller arbetssökande vårdnadshavare erbjuds möjlighet till att lämna sitt barn på fritidshemmet två schemalagda eftermiddagar per vecka, dock längst till kl. 16.00.

Platsen följer skolans läsårstider, vilket innebär att barnen är lediga på studiedagar.

På höst-, jul-, sport-, och påskloven erbjuds barnet att vara på fritidshemmet två halva dagar eller en heldag.

Vistelsetid under sommarlovet beslutas i samråd med vårdnadshavare, pedagog och rektor utifrån verksamheten och barnets behov.

I samband med sommarsemester kan elevens fritidshem stänga verksamheten i fyra veckor. När detta inte sammanfaller med vårdnadshavares semester erbjuds eleven plats på ett annat fritidshem. Även i samband med jul­ledighet kan verksamheten stänga och eleven erbjuds plats på annat fritidshem.

För att utveckla pedagogernas kompetens och utveckla verksamhetens kvalitet har rektor möjlighet till att stänga fritidshemmet fyra dagar per år. Information om vilka dagar detta sker ska meddelas till vårdnadshavare minst två månader i förväg.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet att i samråd med personalen lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året.

För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på ett annat fritidshem.

Vårdnadshavare som är hemma på grund av graviditetspeng, egen sjukdom eller syskons sjukdom får lämna barnet enligt schema eller behov. När vårdnadshavare blir sjuk på ”ledig dag” i schemat och inte kan vårda barnet hemma är det tillåtet att lämna barnet de tider som behövs. Efter sjukskrivning längre än tre månader görs en överenskommelse med enhetens rektor angående vistelsetid.

4. Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är 1 månad och sker via e-tjänst eller skriftligt till handläggaren på utbildningsförvaltningen.

Vid byte mellan fritidshem inom Älmhults kommun tillämpas ingen uppsägningstid när placeringen löper utan avbrott.

Uppsägning av plats som avser perioden juni – augusti befriar inte från betalningsansvar om barnet återkommer till fritidshemmet under höstterminen samma år.

Om ingen annan överenskommelse gjorts upphör placeringen på förskolan eller den pedagogiska omsorgen 31 juli det år barnet börjar förskoleklass eller grundskola och barnet tilldelas automatiskt fritidshemsplats.

5. Avgift

För varje elev på fritidshem debiteras en fast månadsavgift, 12 månader per år. Faktura skickas i början av varje månad och ska vara betald den sista bankdagen i månaden. Avgiften debiteras från och med placeringsdagen och under uppsägningstiden 1 månad.

Avgiften beräknas enligt maxtaxa.

Uppgifter om vårdnadshavares inkomstförhållanden ska lämnas via e-tjänst eller på blankett som finns i kommunhusets reception, när eleven är erbjuden plats på fritidshem.

När vårdnadshavares inkomst ändras ska detta anmälas via e-tjänst eller via blankett som finns i kommunhusets reception. Ändring av avgiften sker från och med den månad då inkomständringen började gälla.

När vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av plats för barnet, ska var och en debiteras utifrån respektive hushåll. Två avgifter utgår för ett barn men summan får inte överstiga maxbelopp för ett barn.

När barnets vårdnadshavare bor tillsammans med en person som inte är biologisk förälder till det barn för vilket avgift ska fastställas, är bådas inkomst ändå avgiftsgrundande.

Beslut om avstängning från plats tas när avgiften inte erlagts trots att kravrutinerna fullföljts.

Uppgifter om taxa för fritidshem, samt vilka ersättningar och bidrag som ingår i avgiftsgrundande inkomsten hittar du här

Till toppen