Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Regler för förskola

Beslutad i utbildningsnämnden 2020-02-26

Gäller från och med 2020-03-09

Verksamhetsformer

Förskola

 Varje kommun ansvarar för att utbildning i förskola erbjuds till barn folkbokförda i kommunen. Alla barn vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller föräldralediga har rätt att gå i förskola från att de fyllt 1 år tills de börjar förskoleklass. Plats i förskola är avgiftsbelagd.

Öppen förskola - Familjecentralen Kotten

Öppen förskola är en mötesplats för vårdnadshavare och barn i åldern 0–6 år. I denna avgiftsfria verksamhet kan vårdnadshavare delta i pedagogisk verksamhet tillsammans med sina barn.

Allmän förskola

Alla barn har rätt till Allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Den Allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar 15 timmar i veckan (525 h/år). Barnet följer skolans läsårstider och är ledigt under lov- och studiedagar samt förskolans kompetensutvecklingsdagar. Den som har en ordinarie förskoleplacering får en reducering av avgiften från och med september det år barnet fyller 3 år.

Barn i behov av särskilt stöd

 Barn ska även, i andra fall än de som anges ovan, erbjudas förskola eller om de av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Detta regleras i Skollagen 8 kap, 5§ och 7§ samt 14 kap. 6§.

Regler

Ansökan

Vårdnadshavare och barn som är folkbokförda, på väg att bosätta sig i Älmhults kommun eller av annan anledning önskar plats på förskola i kommunen har rätt att ansöka om plats.

Ansökan registreras hos Utbildningsförvaltningen via e-tjänst. Barnet aktiveras i kö fyra månader innan plats önskas. Ansökan kan med fördel tas emot tidigare. Nyplacering erbjuds ej under semesterperioden vecka 28–31. Placering görs inte heller på jullov. Vi undviker även att placera under juni och december. Det innebär att det inte går att välja önskemål om placeringsdatum under denna tid.

Ansökan om plats på fristående verksamhet

Ansökan till Kunskapsförskolan görs via Utbildningsförvaltningens e-tjänst. Ansökan till Virestad friskola görs direkt till förskolan.

Erbjudande om plats

 Plats erbjuds barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga för syskon enligt föräldraledighetslagen samt allmän förskola för barn i åldern 3–5 år.

Inskolning på förskola erbjuds tidigast den dagen barnet fyller ett år.

Placering

 Älmhults kommun har en gemensam kö för alla kommunala förskolor. Detta innebär att skälig hänsyn tas till vårdnadshavares önskemål när placering görs. Garanti kring placering på specifik enhet kan dock inte lämnas.

Du kan ansöka om plats i god tid med du får bara tillgodoräkna maximalt sex månaders kötid. Du får en bekräftelse att vi tagit emot din ansökan. Du placeras i kö efter anmälningsdatum. Vid samma anmälningsdatum går äldre barn först. Barn med äldre syskon på förskola placeras före barn utan syskon i förskola.

När ett äldre syskon har plats på en förskola har det yngre barnet i familjen förtur till förskolan i mån av plats och om vårdnadshavaren så önskar.

Om den placering du har tackat ja till inte är ditt förstahandsval och du vill omplacera ditt barn måste du göra en ny ansökan.

Den erbjudna platsen ska accepteras inom 14 dagar via e-tjänst eller till kommunens handläggare. Om svar uteblir tas erbjudandet bort och ny ansökan måste göras.

Första inskolningsdag är samma dag som placeringens första dag. Inskolningen planeras i samråd med förskolan och pågår under en till två veckor. Inskolningsperioden är avgiftsbelagd och ska påbörjas inom två veckor från erbjudet datum, annars tas erbjudandet bort och ny ansökan måste göras.

Byte av förskola

Ansökan om placering till annan förskola (omplacering) görs genom ny anmälan via e-tjänsten. Byte av förskola sker i augusti eller januari månad och ansökan ska vara gjord senast 1 april respektive 1 september för att omplacering ska vara möjlig. Inskolningen till ny förskola sköts av vårdnadshavare. Övrig tid på året går nyplacering före omplacering.

Vistelsetid

Förskolor har öppet mellan kl. 06:30-18:30. Om behov finns utöver ordinarie öppettider görs en skriftlig ansökan till ansvarig rektor.

Förskola erbjuds den tid då vårdnadshavare arbetar eller studerar. Som arbetstid räknas tiden för den av vårdnadshavare som börjar sist på morgonen och slutar först på kvällen, samt skälig restid mellan platsen för förskola och arbetsplatsen.

Platsen får nyttjas enligt inlämnade schematider. Barnet får inte lämnas på förskolan när vårdnadshavare är lediga. Förändringar av schema skall registreras i e-tjänsten 14 dagar innan schemat börjar gälla. Tillfälliga ändringar av schemat diskuteras med personal på avdelningen.

Vid skiftarbete och nattarbete görs en överenskommelse med rektor angående barnets vistelsetid.

Vid studier ska studieintyg/studieschema uppvisas. Barnets vistelsetid avgörs i samråd med rektor och vårdnadshavare.

Vårdnadshavare som är hemma på grund av havandeskapspenning, egen sjukdom eller syskons sjukdom får lämna barnet på förskolan, tider bestäms i samråd med förskolan.

När vårdnadshavare blir sjuk på ledig dag i schemat och inte kan sköta barnet hemma är det tillåtet att lämna barnet de tider som behövs. Efter sjukskrivning längre än två månader görs en överenskommelse med enhetens rektor angående vistelsetid.

Timanställda

Timanställda vårdnadshavare som jobbar som vikarie betalar enligt taxan och erbjuds att lämna sina barn på förskolan de dagar vårdnadshavarna arbetar. Vid längre uppehåll i barnets vistelse på förskolan erbjuds 15-timmar i veckan.

Arbetssökande och föräldralediga

 Plats på förskola erbjuds barn till arbetssökande och barn till de som är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen 15 timmar/vecka, skollagen 8 kap. 6§.

Alt 1: Tre timmar per dag 5 dagar i veckan 8.00 - 11.00

Alt 2: Fem timmar per dag tre dagar i veckan, tisdag, onsdag, torsdag 9.00-14.00

Avgift enligt taxan gäller båda alternativen.

Allmän förskola för 3 - 5 åringar

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds 3 - 5 åringar från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, skollagen 8 kapitlet 4§. Förskolan ska omfatta minst 525 timmar om året. Barnet följer skolans läsårstider och är ledigt under lov- och studiedagar samt förskolans kompetensutvecklingsdagar. Schema förläggs på samma sätt som för arbetslösa och föräldralediga.

Kompetensutvecklingsdagar

För att utveckla pedagogernas kompetens och utveckla verksamhetens kvalitet stänger förskolan fyra dagar/år. Information om vilka dagar detta sker ska meddelas till vårdnadshavare minst två månader i förväg.

För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det placering på någon annan förskola. Meddela förskolan senast en månad innan. Avgiften reduceras ej för dessa dagar.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet att i samråd med personalen lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. Barn 1–3 år som går 15 timmar/vecka är lediga under kompetensutvecklingsdagar.

Sammanslagning av verksamheter

I samband med sommar- och julledigheter samverkar förskola på färre enheter. Detta innebär att under ett antal veckor under sommaren och julen erbjuds omsorg på andra enheter än de ordinarie förskolorna. Barn 1–3 år som går 15 timmar/vecka är lediga under sammanslagningar. Vårdnadshavares huvudsemester ska lämnas in senast den 31 mars.

Uppsägning av plats

 Uppsägning av plats ska ske via e-tjänsten eller skriftligen 1 månad före sista placeringsdag. Uppsägningstiden räknas från och med den dag uppsägningen har inkommit till utbildningsförvaltningen. Avgift tas ut under uppsägningstiden även om barnet inte vistas i verksamheten. Förskoleplatsen övergår automatiskt till plats i fritidshem från och med den 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass.

Uppsägning av plats som avser perioden juni – augusti befriar inte från betalningsansvar om barnet återkommer till förskola under höstterminen.

Om platsen inte utnyttjas under en månad ska den sägas upp av huvudmannen, om inte särskilda skäl föreligger. 1 månads uppsägningstid gäller även i detta fall.

Avgift

Avgift debiteras från första inskolningsdagen och 12 månader om året oberoende av vårdnadshavares semester eller annan ledighet.

Uppgifter om inkomstförhållanden ska lämnas när barnet är erbjuden plats på förskola. Inkomstuppgiften ska vara Utbildningsförvaltningen tillhanda senast en vecka efter placeringsstart annars debiteras högsta avgift. Inkomständring ska registreras i e-tjänsten för förskola. Inkomständringen görs innevarande månad och kan inte göras retroaktivt. Ändring av avgiften sker från och med det datum då inkomständringen är registrerad i systemet.

Månadsavgiften utgår från antal barn i familjen som har placering i förskola samt familjens sammanlagda bruttoinkomst per månad. För gifta/sammanboende/ registrerade partners räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande, oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte.

Schemaändringar som påverkar avgiften ska registreras i e-tjänsten senast den siste i månaden innan schemaändringen börjar gälla. Avgiften baseras alltid på det schema som är registrerat i systemet när fakturering sker.

I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av plats för barnet, ska var och en debiteras utifrån respektive hushåll. Två avgifter utgår för ett barn men summan får inte överstiga maxbelopp för ett barn.

För 3–5 åringar vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar ska avgift tas ut enligt maxtaxan med reducering för allmän förskola. (dvs avdrag med ca 25 % av beräknat avgiftsbelopp enligt maxtaxan). Reduceringen görs varje månad från september det år barnet fyller 3 år.

För egen företagare är det inkomstdeklaration som ligger till grund för avgiften eller en uppskattning av vad som kommer bli inkomsten om företaget är nystartat.

Beslut om avstängning från plats tas när avgiften inte erlagts trots att kravrutinerna fullföljts.

Uppgifter om taxa för förskola, samt vilka ersättningar och bidrag som ingår i avgiftsgrundande inkomsten hittar du på sidan om ”Taxor förskola”.

Till toppen