Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vanliga frågor

Här besvarar vi vanliga frågor om upphandling

Varför måste kommunen följa lagen om offentlig upphandling (LOU)?

Lagen kom till för att ta tillvara konkurrensen på marknaden och för att förhindra korruption. Offentligt styrda organ, som i detta fall kommunen, är enligt lag skyldiga att följa LOU som gäller från första kronan.

Varför inte bara köpa in närproducerade produkter till kommunens skolor?

Det är inte möjligt att ställa ett sådant krav i en offentlig upphandling eftersom det skulle strida mot de grundläggande principerna, som enligt lag måste följas.

Två av dem är icke – diskrimineringsprincipen och likabehandlingsprincipen. Dessa innebär att kommunen inte får särbehandla de lokala företagen på sådant sätt att någon annan leverantör inom EU diskrimineras.

LOU och den fria rörligheten inom EU styr hur upphandlingar måste göras, därför får inte kommunen ställa som krav att till exempel alla råvaror ska vara närproducerade.

Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal innebär att kommunen förbinder sig att köpa det huvudsakliga behovet av en viss vara eller tjänst, av en viss säljare, under en given tidsperiod. Kommunen upphandlar och sätter upp ramarna för vad avtalet ska innehålla. Ramavtal ska följas, det vill säga inköp ska göras från den säljare som kommunen tecknat ramavtal med.

Vad krävs det för att bli leverantör till Älmhults kommun?

Upphandlarna kontrollerar alltid att leverantören har en god ekonomisk kapacitet och att leverantören inte har skulder eller är dömda för brott. För att kunna svara på en upphandling kan det krävas att du som företagare har en god kreditvärdighet enligt ”Creditsafe”, ”Syna” eller motsvarande instituts beräkning. Om du inte uppfyller de krav som är ställda enligt upphandlingsunderlaget, eller om du är ett nystartat företag kan du komma in med dokument från exempelvis din bank, som styrker att du har kapacitet som motsvarar de krav som är i upphandlingen.

Det är också viktigt att du uppfyller de krav som finns i upphandlingsunderlaget, och att du uppfyller kraven och avtalet under hela avtalsperioden.

Vad är syftet med att annonsera upphandling?

Annonsering av upphandlingar ger alla leverantörer samma möjlighet till information om pågående upphandlingar och anbudslämning. Upphandlingar annonseras för att uppnå konkurrens på marknaden både för att upphandlande myndigheter ska kunna få ut mest nytta av använda pengar och för att marknaden har möjlighet att leverera till offentliga sidan.

Vad bekräftar en leverantör genom att lämna in en standardiserad egenförsäkran (ESPD)?

Leverantören bekräftar ingenting, utan intygar preliminärt att den uppfyller kvalificeringskraven i upphandlingen och inte ska uteslutas enligt någon av uteslutningsgrunderna. 

För att bekräfta att så är fallet måste det senare bevisas genom att lämna in den kompletterande dokumentation som den upphandlande organisationen efterfrågar. Det kompletterande dokument måste senast kontrolleras innan tilldelning. 

Är det ett krav för kommunen att alltid köpa det billigaste?

Inom LOU finns det tre grunder för utvärdering – pris, kostnad och bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

Om lämpligt eftersträvar Kommunen en utvärdering där inte bara det billigaste inköpspriset av en vara värderas utan får med hela kostnaden under varans livslängd, s.k. livscykelkostnad (LCC). Köpa det som är billigast är inget krav.

Kan en anbudsgivare kräva att få rätta sitt anbud eter anbudstiden har gått ut?

Huvudregeln är att anbudet inte får ändras i sak.

Till toppen