Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Samverkan skola och näringsliv

På kommunens gymnasieskola Haganässkolan finns det sju olika yrkesprogram där APL, arbetsplatsförlagt lärande, är en viktig del av utbildningen.

En gång per termin bjuder skolan in till så kallade programråd, för samverkan och samtal med representanter från näringslivet, och andra berörda externa aktörer. På flera av programmen har eleverna även praktik.

Programråd

För ett nära samarbete och god samverkan mellan gymnasieskolan och näringslivet bjuder skolans yrkesprogram in till programråd varje termin.

Här bjuds näringslivet och andra relevanta externa aktörer in. Från skolan brukar rektorer och lärare delta, samt en av förbundsdirektionens ordinarie ledamöter. Även fackliga representanter och paraply­organisationer från respektive bransch är välkomna.

Innehåll och syfte med programråd

Under programråden pratar man om APL och de aktuella förutsättningarna - vad som är bra och vad som kan göras bättre. Näringslivet informerar om nuläget och framtida kompetensförsörjning, behov och utveckling.

Ytterligare innehåll och syften med programråden kan se ut enligt följande:

 • Samverka om utbildningens långsiktiga utveckling så att utbildningen leder till jobb. Företagen kan då presentera förslag och tankar gällande utbildningens innehåll och inriktning baserat på framtida kompetensbehov.
 • Platser, planering och organisation av APL.
 • Medverka i skolans kvalitetsarbete genom att ta fram sätt att utvärdera APL.
 • Medverka vid utformning av gymnasiearbeten.
 • Samråd om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning.

Näringslivet har möjlighet att komma med synpunkter på innehållet i programråden så att mötena blir givande för alla parter.

Programspecifik information om programråd

För programspecifik information gällande programråd och kontaktperson för respektive program - se Haganässkolans hemsida Länk till annan webbplats.

Yrkesprogram på Haganässkolan

Vi har sju yrkesprogram på Haganässkolan.

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Teknikprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

APL, arbetsplatsförlagt lärande

APL är en obligatorisk del av gymnasiala yrkesutbildningar som baseras på ämnesplanerna i yrkeskurserna. APL skiljer sig från praktik, som är en valfri möjlighet till arbetslivserfarenhet. APL styrs av Skollagen och ska vägas in i betygssättningen av eleven.

Varför har eleverna APL?

Kunskapen om lokala företag, och vilka yrkesroller som finns, hjälper eleven att se kopplingen mellan det de läser i skolan och olika yrken.

Samverkan med näringslivet stärker inte bara elevernas lust och motivation, de får också en ökad förståelse för hur de kan få användning av det de lär sig i skolan, och vilka andra förmågor än ämneskunskaper som är viktiga i arbetslivet.

Eleverna knyter även värdefulla kontakter med framtida potentiella arbetsgivare under sin APL.

Vad gör eleverna under sin APL?

Eleverna ska under sin APL delta och medverka i det dagliga arbete som utförs på APL-platsen.

Varje elev har en ansvarig handledare på arbetsplatsen som följer eleven under APL-tiden, och är delaktig i bedömningen av elevens kunskapsutveckling.

Skolan har en ansvarig APL-lärare som har regelbunden kontakt med elev och handledare. Denna lärare gör besök på arbetsplatsen och genomför trepartssamtal för utvärdering och bedömning av elevens kunskapsutveckling.

Handledarutbildning

Alla företag som tar emot en lärling eller praktikant för APL erbjuds en handledarutbildning som godkänts av Skolverket. Denna ger företaget en inblick i skolans arbetssätt, och skolan en insikt i arbetslivet och det som efterfrågas i våra yrkesutbildningar.

Under utbildningarna har vi också möjlighet att lyfta aktuella frågor, både från skolan och arbetsplatsen, och diskutera den med andra handledare från olika branscher.

APL-perioder för Haganässkolans elever

Åk1, vecka 12-14
Åk2, vecka 16-20
Åk3, vecka 6-11, 46-50

Programspecifik information om APL

För programspecifik information gällande APL och kontaktperson för respektive program - se Haganässkolans hemsida Länk till annan webbplats.

Till toppen