Möckeln

Sjön Möckeln är den tredje största sjön på den småländska sjöplatån efter Bolmen och Åsnen. Möckeln är en näringsfattig så kallad brunvattensjö eller dystrof sjö med förhållandevis lågt pH, naturligt. Liksom andra liknande sjöar i Sverige drabbades Möckeln av försurningen och kalkning sker idag regelbundet.

Möckeln är länets största oreglerade sjö. Sjön är också speciell på andra sätt. Den är obetydligt förorenad genom utsläpp, vilket medför att det är liten igenväxning vid stränderna. Sjön är förhållandevis näringsfattig. I slutet av 1850-talet sänktes vattennivån i Möckeln med 1,85 meter, i det största sjösänkningsföretaget som genomförts i Kronobergs län.

Flora och fauna

I och runt sjön finns en artrik flora och fauna, bland annat på grund av den basiska berggrunden. Sjötåtel, strandjordtunga, hårklomossa, stor sotdyna och klockgentiana är några få exempel på ovanliga arter som finns på sjöns stränder eller i angränsande svämlövskog. I flera av kommunenens större sjöar finns en riklig förekomst av olika arter av musslor, till exempel flat dammussla.

Fiskar

Abborre, gädda, gös, ål och lake är några av de vanligaste fiskar som finns i sjön och nedströms i Helge å finns öring. Mal – Smålands landskapsfisk – finns i Kronoberg bara i Möckelnområdet. Här lever den i ett av de starkaste bestånden i Skandinavien. Ytterligare en sällsynt fiskart, faren, förkommer rikligt i sjön.

Fågelliv

Bland de fåglar som häckar märks storlom, fiskgjuse, häger och fisktärna. Sjön Möckeln är även en viktig rastplats för storskrake, sångsvan och havsörn. Mindre hackspett har en god population i Möckelnområdets strandnära skogar.

Övrig fakta

  • Större öar: Höö, Lång, Marsholm. Det finns 668 öar i Möckeln, 87 av dem ar namngivna.
  • Fiskbestånd: abborre, björkna, braxen, faren, gärs, gädda, gös, lake, löja, mal, mört, sarv, sik, siklöja, sutare och ål.
  • Fiskevårdsområde: Det bildades 1988 genom en sammanslagning av Möckelns södra fiskevårdsförening och Möckelns norra fiskevårdsförening. Föreningen har cirka 600 medlemmar fördelat på 344 fastigheter.