Sjöar och vattendrag

Det finns många sjöar och vattendrag i Älmhults kommun. Här finns också många vattendrag, till exempel rinner Skånes och Kronobergs största vattendrag Helge å genom kommunen.

Några av de största sjöarna är Möckeln, Femlingen, Vissjön, Örsjön, Römningen, Virestadsjön, Vinen, Steningen och Kalvasjön. Läs mer om kommunens största sjö Möckeln här.

Möckeln

Helgeå

Helgeån är ett av Sydsveriges största vattendrag med ett avrinningsområde på 4 725 km2. Ån har sina källflöden i det myrrika urbergsområdet på sydsvenska höglandet samt i sjön Femlingen i Älmhults kommun.

Avrinningsområdet består av 55 procent skog, 15 procent åker, 7 procent betesmark, 5 procent vattenyta och 19 procent övrig mark. Skogsmarkerna är koncentrerade till avrinningsområdets norra del. Slättlandskapet i söder består huvudsakligen av jordbruksmark, där belastningen framför allt består av kväve och fosfor. 

Friluftsliv vid sjöar och vattendrag

Att paddla längs Helge å, med sin varierade natur, är ett riktigt äventyr. Längs vägen hittar man allt från jordbrukslandskap till skog och öppen sjö.

Det finns ett brett utbud av fiskemöjligheter i Älmhults kommun. Många små och flera stora sjöar, men även ädelfiske i strömmande vatten.

Läs mer om att upptäcka Älmhult från vattnet här. Här hittar du mer information om paddling, fiske och badplatser i kommunen.

Helgeås avrinningsområde

Helgeås avrinningsområde