Projekt på gång

Älmhults kommun fick 2017 beviljat LONA-pengar (Lokala naturvårdssatsningar) för två projekt, Hagabo Vattenrike och Naturvårdsplan.

Pågående naturvårdsarbete

Naturvårdsprojekt på gång 2018/2019

Framtagande av Naturvårdsplan för Älmhults kommun
Läs mer här.

Detaljplan och skötselplan för Haganäs

Vattenriket i Hagabo
Syftet med Hagabo vattenrike är att bibehålla och förstärka platsens unika karaktärer och stärka och utveckla kulturella, reglerande och stödjande ekosystemtjänster. Den befintliga naturen i Hagabo vattenrike innehåller ett flertal olika naturtyper och biotoper men området är idag igenväxt och består till stor del av sly. Området ligger i anslutning till Hagabo, ett nytt bostadsområde i Älmhults tätort. Åtta konceptuella rum ska skapas för att skapa variation, förstärka upplevelsen, skapa ökat välbefinnande, ökad kunskap, vattenrening och biologisk mångfald.

Utveckling av Södra Möckeln
För att skapa ett naturligt stråk mot sjön Möckeln ska Bökhult ska kopplas ihop söderut med den gröna ryggraden med en entré i södra ändan, i närheten av STENA/IKEA. Bökhult ska även kopplas ihop österut med naturområdet Näset, västerut med naturreservatet Hökhult samt sydväst med Grenadiertorpet. Detta för att skapa ett större sammanhängande friluftsområde.

Projektet har som syfte att beskriva hur Södra Möckeln med
omgivningar kan utvecklas för att förstärka natur, kultur och friluftsliv.