Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Diö stationsäng

Diö stationsäng är skapad för att hjälpa hotade fjärilar och vildbiln. Diö ligger strategiskt mellan ängarna i Råshult och Taxås och på en ås. Mellan diket och banvallen har slyvegetationsen avverkats, marken grävts för att skapa blottad sand och såtts med åkervädd, sommarfibbla och kärringtand för vildbin och fjärilar.

Diö Stationsäng ligger söder om Diö järnvägsstation. Trakten har ovanligt många välhävdade, örtrika ängsmarker kvar, bland annat de som ligger runt Linnés hembygd, Råshult och Stenbrohult. Kontinuiteten i hävd och tätheten av örtrika ängar och andra gräsmarker i landskapet har gjort att många hotade fjärilar, vildbin och andra steklar finns kvar i området.

Under 2012-2013 startades ett projekt med att återskapa en miljö med typisk torrängsflora, med värdväxter för områdets hotade fjärilar, vildbin och andra steklar. Projektet att restaurera och sköta den artrika banvallen vid Diö järnvägsstation är ett led i Trafikverkets, Länsstyrelsens och Älmhults kommuns arbete med åtgärdsprogram för hotade arter.

Ta gärna en promenad på ängen och titta på blomsterprakten, upplev fjärlisfladdret och lyssna till surret från några sällsynta vildbin.

Syftet med åtgärderna

Syftet med åtgärderna söder om Diö station är att förbättra och återskapa en solexponerad, torr, mager, sandig och blomrik gräs- och ruderatmark med grus- och sandblottor för rödlistade vildbin och småfjärilar på ängsmark och torräng. Området närmast dagvattensdiket längs Växjövägen har använts som upplag för rensningsmassor och miljön hade växt igen med slyvegetation. Vägbankar, järnvägsbankar och dikesrenar tjänar ofta som substitut för traditionella slåtterängar och andra gräsmarker som idag övergått i intensivt brukade åkrar eller som planterats med skog som idag sköts för rationellt skogsbruk. Delar av områdets värdefulla biologiska värden med blottad sand och torrängsflora förstördes vid anläggandet av pågatågstationen vid Diö.

Till toppen