Om naturreservat

I Sverige finns det ungefär 4 000 naturreservat och 11 av dem ligger i Älmhults kommun. Den största andelen av skyddad natur i Sverige består av naturreservat, där 75 procent ligger i fjällvärlden. Naturreservaten fyller en viktig funktion i skyddandet av värdefull natur, vilket framhålls av regering och riksdag.

Varför har vi naturreservat?

Följande skäl anges av miljöbalken (Kap7 § 4) för att bilda ett naturreservat:

  • bevarandet av biologisk mångfald
  • vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
  • tillgodose behov av områden för friluftslivet
  • skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter

Tillåtet och förbjudet i naturreservat

Bestämmelser för vad som är tillåtet i naturreservat är olika då varje naturreservat är unikt. Information gällande de olika reservaten finns på informationsskyltarna, här på kommunens hemsida under presentationen för de olika reservaten samt på Länsstyrelsens hemsida.

Läs mer om olika sätt att skydda natur på Länsstyrelsen i Kronobergs sida om skyddad natur.länk till annan webbplats