Varför är det skräpigt i skogen?

Älmhults kommun får ofta synpunkter på att det ser skräpigt ut i skogen. Det kan handla om att döda träd står kvar i skogen eller att det lämnats kvar en del ris och virke i samband med avverkningar. Förklaringen är att död ved myllrar av liv! Ibland lämnas det även kvar vindfällda träd med rotvälta.

Död ved i olika former är nödvändig för ett stort antal arter av insekter, svampar, lavar och mossor. Ett rikt insektsliv ger i sin tur förutsättningar för ett rikt fågelliv. Ihåliga träd erbjuder också boplatser åt både fåglar och fladdermöss. Ungefär 70 procent av Sveriges hotade insektsarter lever i död ved någon gång under sin livscykel.

Död ved ett tydligt mål

Idag råder det akut brist på döda träd och död ved i våra skogar. Detta är en stor anledning till utarmningen av den biologiska mångfalden i Sverige. Bristen på död ved uppmärksammas i både de nationella och regionala miljömålen. I miljömålet "Levande skogar" är en ökning av andelen död ved ett tydligt mål.

Olika insekter trivs på olika typer av död ved. Rishögar bildar en mycket speciell miljö med en torr utsida och en fuktig insida och lockar till sig andra insekter än de som lever på grov ved. En högstubbes torra döda ved blir en livsmiljö och en låga i en mer fuktig miljö en annan. Variationen av olika livsmiljöer skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald.

Certifierade skogar

Älmhults kommuns samtliga skogar är certifierade enligt FSC, Forest Stewardship Council. Både FSC-standarden och skogsvårdslagstiftningen ställer krav på att befintlig död ved ska sparas vid avverkningar. Skillnaden är att FSC-standarden kräver att man aktivt skapar död ved. Men större stigar och vägar ska alltid rensas från både omkullblåsta träd, ris och grenar. Rotvältor i omedelbar närhet av stigar/vägar ska också läggas ner i samband med att vi tar hand om det omkullblåsta trädet.

I områden med höga naturvärden (exempelvis Ormakulla och Haganäs) samlar vi ihop en del ris och stockar i så kallade faunadepåer. Dessa depåer fungerar sedan som ”insektshotell” och fyller därmed en viktig funktion för den biologiska mångfalden. Dessa faunadepåer måste sedan fyllas på med nytt ris/stockar med jämna intervaller så att de alltid innehåller död ved i olika nedbrytningsstadier.

Är inte rotvältorna farliga?

Nej, inte så länge rotvältan sitter fast i det omkullblåsta trädet. Dessutom utgör den blottlagda mineraljorden på rotvältan en viktig livsmiljö för vissa insekter. Men det är trots allt viktigt att vara medveten om att rotvältor inte är några lämpliga lekplatser.

Kan jag göra något i min egen trädgård?

Du kan själv bidra till att öka artrikedomen i naturen genom att skapa din egen faunadepå. Genom att spara till exempel gamla träd, stockar eller rishögar i din trädgård så gör du en viktig insats för den biologiska mångfalden.