Skogsdikning

Dikning av skogsmark ökar närings- och humustillförseln till våra vattendrag, och minskar dessutom ofta skogens naturvårdsvärde. Den snabba vattenavrinningen från myrar och skogsmark förvärrar försurningen och försämrar vattenbalans och sommarvattenföring i vattendragen.

Tillstånd för dikning eller markavvattning söks hos Länsstyrelsen i Kronobergs län. Mängder av dikningar har utförts i kommunen, och en del av dessa har gjorts felaktigt och i bland till och med olagligt.

Länsstyrelsen har under senare år blivit mer restriktiva i sin tillståndsgivning. Den policy för markavvattning, som antagits av Länsstyrelsen, ger klarare riktlinjer för besluten. Sammanfattningsvis kan sägas att ur naturvårdssynpunkt borde skogsdikningen i kommunen minska kraftigt. Det är även viktigt att olagliga dikningar återfylls och beivras.