Kommunens skogar

Älmhults kommun har cirka 1 800 hektar skog. En stor del av skogsmarken ligger tätortsnära i anslutning till bostadsområden. Kommunen har som långsiktigt mål att den tätortsnära skogen ska möjliggöra friluftsliv och rekreation för att främja välbefinnande och hälsa.

Bökhult

Skogsskötsel

Skogsbruket på kommunens skogsinnehav är miljöcertifierat enligt de skogliga certifieringsmodellerna FSC®länk till annan webbplats och PEFC®länk till annan webbplats.

Ur naturvårdssynpunkt är det speciellt viktigt att kommunens "ur-skogar", ädellövskogar, sumpskogar och även vissa andra lövskogar bevaras. De mest värdefulla områdena måste undantas från normalt skogsbruk. I övriga områden måste naturvårdshänsyn tas vid skötseln.

Reservatsbildningar är ett sätt att skydda känsliga områden. Blandskogar med träd i olika åldrar, döende träd, multnande träd och naturliga vattendrag har större förutsättningar för att ge plats för fler arter än skog av gran eller tall som blir resultatet av dagens skogsbruk.

Policy för Älmhults kommuns skogar kan ses under Relaterad information.

Tätortsnära skog

I tätortsnära skogsmark måste skogsbruk skötas utifrån andra riktlinjer än traditionellt skogsbruk. Större hänsyn än normalt måste tas; detta sker redan idag i vissa områden. En plan för skötsel av tätortsnära natur finns framtagen av Linnébygdens naturskyddsförening, samt för vissa fritidsområden av Skogssällskapet.