Refarm

Älmhults kommun är sedan 2016 medlemmar i Refarm. Refarm vill bygga ett hållbart samhälle med maten som brygga, redskap och jobbskapare. Att öka den svenska självförsörjningsgraden är nödvändigt för att uppnå ett mer robust och hållbart samhälle. Arbetet för att åstadkomma detta kommer att innebära hundratusentals nya jobb inom den gröna (trädgård, lantbruk, skog) och blå (vattenbruk) sektorn och ett minskat importberoende och därmed minskad sårbarhet. Det kan få många följdeffekter, exempelvis minskad påverkan på klimatet, ökad biologisk mångfald, minskat matsvinn och kortare transporter.

Det finns oändligt mycket att göra och det finns flera olika verktyg. Så kallad stadsodling är ett viktigt verktyg, inte minst för att bygga broar mellan stad och landsbygd. Stadsodling kan innebära allt från den småskaliga pallkrageodlingen till den storskaliga högteknologiska inomhusodlingen. Den traditionella odlingen kommer även framledes självklart vara betydelsefull, men behöver kompletteras med tätortsnära produktion med nya metoder. Det storskaliga jordbruket behöver minska sin miljö- och klimatbelastning och Refarm vill arbeta för att utveckla innovativa områden för nya grödor, produktionsformer och samarbeten. Det finns en stor potential för nya jobb inom livsmedelssektorn, men det krävs nya arbetssätt och gärna en satsning på stadsodling. Många med utländsk bakgrund har svårt att komma in på arbetsmarknaden och denna sektor erbjuder stora möjligheter, också genom ömsesidigt lärande.

Refarm bildades våren 2016 med bland annat ovan nämnda ambitioner och i denna verksamhetsplan anger vi vår inriktning. För en ung förening blir den finansiering som erbjuds också styrande för verksamheten. Sedan hösten 2017 ligger ett stort fokus på landbaserad fiskodling.

Refarmlänk till annan webbplats