Nätverk och medlemskap

Älmhults kommun är medlem i flera nätverk och organisationer som på olika sätt arbetar med att sprida kunskap och samverka kring miljöfrågor. Nedan finns några exempel på nätverk som vi är aktiva i.

Refarm

Älmhults kommun är sedan 2016 medlemmar i Refarm. Refarm vill bygga ett hållbart samhälle med maten som brygga, redskap och jobbskapare.

Kommittén för samordnad kontroll av Helge å

Kommittén undersöker Helge å:s vattenkvalitet. Programmet omfattar idag fysikaliska och kemiska vattenundersökningar, vilka utförs i både sjöar och vattendrag inklusive metaller i vattendrag, biologiska parametrar där växt- och djurplankton samt fisk undersöks i sjöar samt kiselalger, bottenfauna och fisk i vattendrag.

Helgeåns vattenrådlänk till annan webbplats

Syftet är att medlemmarna i vattenrådet tillsammans ska verka för en hållbar skötsel av vattenresurserna i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten, det vill säga främja en god vattenkvalitet, en god vattenhushållning samt verka för en långsiktig biologisk mångfald.

Skräbeåns vattenråd

Skräbeåns vattenråd har till uppgift att samordna den verksamhet som behövs för att uppnå och bevara en god kvalitet på såväl grund- som ytvatten i Skräbeåns avrinningsområde.

Borgmästaravtaletlänk till annan webbplats

Sveriges ekokommunerlänk till annan webbplats