Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är ett samrådsorgan och en referensgrupp utan egen beslutanderätt. Rådet arbetar utifrån de lagar som gäller och FN:s standardregler som slår fast att alla människor, oavsett sina funktionshinder, har rätt till högsta möjliga grad av självständighet och oberoende. Samhället har det grundläggande ansvaret för att denna rätt tillförsäkras.

Reglemente för tillgänglighetsrådet antogs av kommunfullmäktige 2020-01-27, § 11.

Uppgifter

KTR är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och Älmhults kommun. KTR ska följa den allmänna utvecklingen när det gäller nya forskningsrön, resurser och avsikter inom sitt område samt vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

KTR fungerar som referensorgan vid genomförande och uppföljning av planen för ökad tillgänglighet i Älmhults kommun. KTR behandlar aldrig enskilda personärenden utan är rådgivande till och förser kommunen, landstinget, statliga organ och övriga berörda med synpunkter och förslag i aktuella och generella frågor inom handikappområdet.

Sammansättning

KTR består av en ledamot och en ersättare från var och en av de handikapporganisationer som har verksamhet i Älmhults kommun. Ledamöterna företräder i rådet sina respektive organisationer.

Organisation som ingår i det kommunala tillgänglighetsrådet ska i samband med ny mandatperiod anmäla uppgifter om ledamot och ersättare till Älmhults kommun.

KTR består också av en ledamot och en ersättare från socialnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Representanter från övriga kommunala nämnder utses, efter beslut av ordföranden, när frågor som rör deras verksamhet blir aktuella. Detsamma gäller för de aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Val till KTR sker i samband med ny mandatperiod.

Har du synpunkter, förslag eller frågor till tillgänglighetsrådet?

Kontakta kommunala tillgänglighetsrådets ordförande. Kontaktuppgifter finns i vänstra sidospalten. Du kan kontakta rådets sekreterare genom att skicka e-post till kommunstyrelsen, ks@almhult.se.

Personuppgifter

När du skickar e-post till kommunen hanterar vi dina personuppgifter. I de flesta fall måste vi spara ditt e-postmeddelande under en tid för att handlägga din fråga eller för att vi måste spara det som en allmän handling. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras i ditt ärende och dina rättigheter kan du fråga din handläggare eller läsa på almhult.se/Dataskyddsförordningen (GDPR)

Till toppen