Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett samrådsorgan för överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer och kommunens styrelse och nämnder.

Reglemente för pensionärsrådet antogs av kommunfullmäktige 2020-01-27, § 12.

Uppgifter

Pensionärsrådet ska vara ett referensorgan i frågor som rör pensionärer.

Pensionärernas representanter har i KPR möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. Representanterna kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet.

Kommunens företrädare ska informera KPR om de planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna. Kommunen ska inhämta synpunkter i så tidigt skede att KPR:s synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd.

Sammansättning

KPR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Riksorganisation för pensionärer som genom sin lokalförening bedriver organiserad verksamhet inom kommunen erbjuds att vara representerad i rådet.

Organisation som ingår i det kommunala pensionärsrådet ska, före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs, lämna förslag till kommunstyrelsen på ledamöter och ersättare.

Kommunstyrelsen utser politiska ledamöter/ersättare varav minst en ska vara ledamot i kommunstyrelsen och minst en vara ledamot i socialnämnden.

Har du synpunkter, förslag eller frågor till pensionärsrådet?

Kontakta kommunala pensionärsrådets ordförande. Kontaktuppgifter finns i vänstra sidospalten. Du kan kontakta rådets sekreterare genom att skicka e-post till kommunstyrelsen, ks@almhult.se.

Personuppgifter

När du skickar e-post till kommunen hanterar vi dina personuppgifter. I de flesta fall måste vi spara ditt e-postmeddelande under en tid för att handlägga din fråga eller för att vi måste spara det som en allmän handling. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras i ditt ärende och dina rättigheter kan du fråga din handläggare eller läsa på almhult.se/Datskyddsförordningen (GDPR)

Till toppen