Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Stöd och omsorg

Området stöd och omsorg fokuserar på de målgrupper
av medborgare som behöver service av specifika verksamheter utifrån specifika behov.

Syftet med nyckeltalen inom området är att:

 • få kunskap om hur brukare inom individ- och familjeomsorgen ser på det stöd de erhållit av socialtjänsten.
 • få kunskap om hur många brukare som kommit ut ivaraktig försörjning efter insats hos socialtjänsten.
 • få en överblick av kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen
  för att kunna jämföra kostnader med liknande kommuner.
 • ge en samlad bild av vilka kvalitetsaspekter som finns inom LSS grupp och serviceboende som är finansierade av kommunen.
 • få kunskap om brukares uppfattning om kvalitet. Frågan om inflytande är av särskild vikt för personer med kognitiva funktionsvariationer.
 • få en överblick över kostnaden inom verksamheterna som ger stöd till personer med funktionsnedsättning.
 • ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till platser i förhållande till behov (det vill säga kunna ge de äldre en plats inom rimlig tid).
 • få kunskap om hur väl kommunen säkrar behovet av personalkontinuitet för äldre med behov av omsorg i hemmet.
 • ge kunskap om kvalitetsaspekter i kommunen utifrån en uppsättning delnyckeltal - sammantaget ger de en resultatbild av styrkor och svagheter i kvaliteten för kommunens särskilda boenden.
 • ta reda på hur de äldre värderar sitt boende och sin hemtjänst.
 • få en överblick över kostnaden inom äldreomsorgens verksamheter.

Nedan presenteras resultatet för 2016-2018. För vissa mått finns inte resultat för 2018 ännu utan 2017 är det senaste.

Kvalitet i Korthet - stöd och omsorg

Kvalitetsmått

2016

2017

2018

1. Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel (procent)

Ingen data

92

81

2. Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (procent)

Ingen data

87

75

3. Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde

Ingen data

Ingen data

Ingen data

4. Kostnad individ- och familjeomsorg, kronor/invånare

2 408

2 814

Ingen data

5. Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt LSS & 9.9, medelvärde

Ingen data

Ingen data

Ingen data

6. Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (procent) av maxpoäng

90

98

98

7. Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (procent)

59

67


63


8. Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enligt SFB, kronor/invånare

4 539

4 692

Ingen data

9. Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

49

31

76

10. Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

11

11

12

11. Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (procent) av maxpoäng

56

67

63

12. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (procent)

89

69

80

13. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (procent)

92

93

87

14. Kostnad äldreomsorg, kronor/invånare 80+

213 357

226 838

Ingen data


För att kunna jämföra resultaten med övriga kommuner som deltar i mätningen har resultaten delats upp i fyra olika grupper: Bästa 25 %, Mittersta 50 %, Sämsta 25 %. Resultaten för Älmhult är enligt nedan.

2016
Grupp "Bästa" på frågorna 4, 6, 8, 10, 12 och 14
Grupp "Mittersta" på frågorna 9 och 13
Grupp "Sämsta" på frågorna 7 och 11

2017
Grupp "Bästa" på frågorna 1, 2, 4, 6, 8 och 10
Grupp "Mittersta" på frågorna 7, 9, 11, 13 och 14
Grupp "Sämsta" på frågan 12

2018
Grupp "Bästa" på frågorna 6 och 10
Grupp "Mittersta" på frågorna 1, 2, 11 och 12
Grupp "Sämsta" på frågorna 7, 9 och 13

Kommentarer:
Jämfört med tidigare år har nöjdheten marginellt sjunkit inom hemtjänsten men liten ökning inom särskilda boenden. Generellt så är nöjdheten i kommunerna högre i hemtjänsten än på särskilda boenden. I Älmhult är 80 procent nöjda på särskilda boenden medan 87 procent inom hemtjänst är nöjda. Väntetiden för plats på särskilt boende i Älmhult har ökat jämfört med mätningen 2017 och är 23 dagar högre än medel.

SCB:s medborgarundersökning mäter den upplevda tryggheten och kommunerna mäter antalet vårdare per brukare i hemtjänst och personaltäthet inom förskola. En hemtjänsttagare som har minst två insatser per dag möter i snitt 12 olika personer under två veckor. Antalet har varit stabilt över åren och innebär att Älmhult tillhör de 25 procent av kommunerna med högst personalkontinuitet.

Till toppen