Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Barn och unga

Området Barn och unga är valt på grund av att det är en prioriterad målgrupp. Flertalet av nyckeltalen avser utbildningsverksamheten, men även nyckeltal kopplat till barn och unga inom kultur- och fritid och barn och unga i behov av stöd och omsorg.

Syftet med nyckeltalen inom området är att:

  • få kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till förskoleplatser i förhållande till behov
  • ge kunskap om kommunens resultat inom skolan, samt få kunskap om elevernas känsla av trygghet i skolan
  • ge kunskap om vilket resultat kommunens elever i årkurs 3 når i ämnena svenska, inklusive svenska som andraspråk (nyckeltalet är även värdefullt ur integrationsaspekt då svenska som andraspråk ingår)
  • ge kunskap om elevernas kunskaper i årskurs 6
  • få en bild av hur elever i årskurs 9 uppfattar skolan som helhet
  • ge kunskap om den genomsnittliga kostnaden per grundskoleelev som är folkbokförd i kommunen
  • ge kunskap om uppnått resultat i de gymnasieutbildningar som finns i kommunens gymnasieskolor
  • ge kunskap om genomsnittliga kostnaden per gymnasieelev som är folkbokförd i kommunen

Nedan presenteras resultatet för 2016-2018. För vissa mått finns inte resultat för 2018 ännu utan 2017 är det senaste.

Kvalitet i Korthet - barn och unga

Kvalitetsmått

2016

2017

2018

1. Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (procent)


93

95

92

2. Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal

5,6

5,6

Ingen data

3. Kostnad förskola, kronor/inskrivet barn

132 497

132 074

Ingen data

4. Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (procent)

86

86

75

5. Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (procent)

90,8

79,9

83,7

6. Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (procent)

84,1

72,5

77,1

7. Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, antal (procent)

42,5

Ingen data

Ingen data

8. Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (procent)

74,5

Ingen data

Ingen data

9. Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kronor/elev

99 877

103 320

Ingen data

10. Gymnasieelever med examen inom fyra år, kommunala skolor, andel (procent)

75,8

74,3

67,6

11. Kostnad gymnasieskola hemkommun, kronor/elev

145 726

142 910

Ingen data


För att kunna jämföra resultaten med övriga kommuner som deltar i mätningen har resultaten delats upp i fyra olika grupper: Bästa 25 %, Mittersta 50 %, Sämsta 25 %. Resultaten för Älmhult är enligt nedan.

2016
Grupp "Bästa" på frågorna 1, 3, 4 och 10
Grupp "Mittersta" på frågorna 5, 6 och 9
Grupp "Sämsta" på frågorna 2, 7, 8 och 11

2017
Grupp "Bästa" på frågorna 1, 3 och 4
Grupp "Mittersta" på frågorna 9 och 10
Grupp "Sämsta" på frågorna 2, 5, 6 och 11

2018
Grupp "Bästa" på frågan 1
Grupp "Mittersta" på frågorna 4 och 10
Grupp "Sämsta" på frågorna 5, 6, 7 och 8

Kommentarer:
Andel som får förskoleplats på önskat datum ligger kvar på en väldigt hög nivå och de övriga väntar i snitt endast tre dagar. Med antalet barn per personal inom förskola avses den schemalagda personaltätheten. Inom KKiK har tidigare mätts även den faktiska personalbemanningen utifrån närvaro. De undersökningarna visar ofta att det brukar vara ett barn färre per personal jämfört med schema.
Resultaten inom grund- och gymnasieskolan avser elever inom kommunens skolor, undantag är kostnad per elev som gäller folkbokförda elever i Älmhults kommun. Det är fler elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (83,7 procent) jämfört med föregående, men resultatet ligger under riket 88,7 procent. Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år (67,6 procent) har minskat jämfört med föregående år. Snittet i riket uppgår till (70,5 procent).

Till toppen