Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Fördjupad översiktsplan: Älmhults tätort

Flygfoto över staden Älmhult

Älmhult växer och allt fler intressen måste vägas samman för en god helhet, därför har Älmhults kommun tagit fram en fördjupad översiktsplan av dess huvudort. Dokumentet ska ge tydliga riktlinjer kring stadens fysiska planering.

Du har kunnat lämna synpunkter på samrådsförslaget. Nu sammanställs de synpunkter som kommit in. Du får du ytterliga ett tillfälle att lämna synpunkter på det uppdaterade förslaget innan den antas av Kommunfullmäktige.

Det uppdaterade förslaget publicerar vi på webb och det kommer att stå hur lång tid du har på dig att lämna synpunkter.

Den fördjupade översiktsplanen beskriver hur Älmhult som tätort på lång sikt skulle kunna utvecklas för att fortsätta vara en plats där människor vill bo och där man kan leva ett gott och innehållsrikt liv. En plats där företag och människor kan utvecklas och växa, en plats där det finns plats för såväl arbete/skola som fritid.

Elizabeth Peltola, kommunalråd

Älmhult ska vara en plats där långsiktig utveckling kan ske på ett hållbart sätt, för miljöns, människornas och ekonomins skull.

Utveckling innebär också förändring. Det innebär att allt inte kommer att se ut som tidigare. En förändrad stadsbild, nya sätt att se på områden inom Älmhult: detta utmanar oss och kräver mod att se det nya. Vi bär med oss historien men har fokus på framtiden. Förändringar skapar också nya möjligheter.

Nedan kan du se en kortfattad sammanfattning om hur de olika områdena i Älmhult kan utvecklas. Ta del av hela dokumentet längst ned på sidan.

Centrala Älmhult

  • Centrum ska förtätas på höjden och i lucktomterna inom kvarteren
  • Kulturmiljön med rutnät, värdefulla byggnader och Stortorget ska skyddas
  • I IKEA-området tillåts en högre och tätare stadsstruktur med stadskänsla
  • I centrum prioriteras gående och cyklister
  • Begränsad parkering i centrum och större parkering strax utanför
  • Kvalitativ och koncentrerade naturytor

  Gotthards & Älmekulla

  • Stenaområdet omvandlas till bostäder och kontor med tät kvartersstruktur
  • Föreningslivet i Älmekulla föreslås flytta till Älmhults framväxande västra del
  • Älmekullaområdet utreds för bostäder och kontor med flerbostadskaraktär
  • Området utvecklas som entré till sjön Möckeln

  Klöxhult

  • Bevarad stadskaraktär
  • Komplettering i norra och södra delen
  • Viktig koppling via Arnolds park
  • Vissa gång- och cykelstråk förstärks
  • ”Gröna ryggraden” skyddar området
  • Ormakulla blir kulturell samlingsplats
  • Skolornas kvaliter bevaras
  • Kontakt mot Klöxhults friluftsområde

  Norregård och Paradiset

  • Bevarad stadskaraktären
  • Komplettering av bebyggelse i sydväst och en förtätning vid Hvita korset
  • Knutpunkt för hela västra Älmhult
  • Förstärkt gång- och cykelvägsnät mot centrum via Majtorp och Almgården
  • Skolans område är en mötesplats för yngre både dag- och kvällstid
  • Naturen fokuserar på upplevelser

  Västra Bökhult

  • Blandad stadsdel med villa-, grupp- och flerbostäder med viss centrumkänsla
  • Högre bebyggelse samlas vid torgen
  • Mindre lokaler i bottenvåning
  • Knutpunkt för västra Älmhult tillsammans med skolans område
  • Utbyggnad av gång- och cykelväg mot centrala Älmhult via skolan i Paradiset

  Vena

  • Flerbostadsområde med inslag av gruppbebyggelse i norra delen
  • Bygg på kullarna, spara dalarna
  • Fokus på billigare bostäder
  • Vena mosse utvecklas för rekreation
  • Utbyggnad av gång- och cykelväg mot centrala Älmhult via Majtorp
  • Grustäkten ska avvecklas

  Hökhult

  • Främst stora friliggande villatomter
  • Få samlingar av gruppbebyggelse och lägre punkthus runt gemensam yta
  • Naturskönt och lantlig känsla med gröna stråk mellan bebyggelsen
  • Kommunal gård med boskapsdjur i sydost
  • Tryggt gång- och cykelstråk längs den gröna korridorern
  • Skolan och handelsområdet i västra delen ger service
  • Dagvatten hanteras av vattenspeglar

  Boastad och Sjöastabygd

  • Friliggande villor och gruppbebyggelse
  • Naturens- och friluftslivets framkomlighet är i fokus. Siktlinjer ska skapas.
  • Druvgrensutbyggnad med mindre enklaver ner mot Möckelns strand
  • Skolan i Paradiset och handelsområdet i västra delen ger service
  • Rekreation och natur längs Möckeln

  Stiftelsen

  • Flerbostadsområde med befintlig grupp- och villabebygglese i norr
  • Kvarteret Plåtslagaren omvandlas till flerbostadsområde
  • Området förtätas lätt med gruppbebyggelse och punkthus inom kvarteren
  • Längs östra delen går en grön korridor
  • Nära till centrums service, extern handelsområdet samt Haganässkolan

  Silverdalen

  • Tyngre verksamheter föreslås flyttas till södra Älmhult för bättre utveckling
  • Området förtätas med kvarters- och flerbostadsbebygglese
  • Lokaler för lättare verksamheter ges i bottenplan av ny bostadsbebyggelse
  • Kulturhuset ska bli en mötesplats för alla åldrar
  • Skolorna kompletteras eller omvandlas för en bättre skolsituation i tätorten

  Elmiers

  • Området föreslås bevaras och ingen större förändring pekas ut
  • Fokus på att förstärka grönområdet
  • Nicklagårdens förutsättningar utreds
  • Utreda möjlig förstärkning för cykelturism i sydvästlig riktning längs gamla
   banvallen

  Furulund och Hagabo

  • Omvandlas till bostadsområden med en blandning av flerbostads-, grupp- och villabebyggelse
  • Placeringen sparar på samhällsresurser genom att nyttja befintlig service med mera
  • Området får ett antal vattendammar för rekreation, motion och vattenhantering
  • Grönska ska ringla både runt och i områdena
  • Tydliga stadsrum skapas genom placering av högre bebyggelse mot större väg

  Gemön och Möckeln

  • Områdets karaktär föreslås bevaras och ingen större förändring pekas ut
  • Möckelns västra strand ska göras tillgänglig för gående och cyklister
  • Gemöns grönområde utvecklas för motion och rekreation
  • Gemöns grönområde kopplar ihop Möckeln och Haganäs grönområde
  • Friluftslivet ges utvecklingsmöjlighet

  Sällbo och Almedalen

  • Näset föreslås få ett skötselprogram
  • Gamla sågverket saneras och förtätas med tät och hög bostadsbebyggelse
  • Villabebyggelse i norra delen med mindre gruppbebyggelse vid vattnet
  • Friluftslivet ges utvecklingsmöjlighet

  Mål för Älmhult 2050

  Här kan du ta del av kommunens målbild inom respektive område.

  Till toppen