Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Utökat förfarande

Se hur hela processen ser ut här. Pdf, 72.2 kB. (Pdf, 72.2 kB)

Utökat förfarande

Utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande. Det ska dessutom tillämpas om planförslaget är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse. Utökat förfarande tillämpas också om planförslaget har betydande miljöpåverkan.

Initiering

En detaljplan kan starta på flera sätt. Ofta ansöker markägare och exploatörer om att detaljplaner ska upprättas för att de vill genomföra en förändring. I andra fall kan en detaljplan påbörjas från politiskt håll för att få till stånd en förändring eller lösa särskilda frågor.

Planbesked

Kommunen lämnar ett planbesked på ansökan under fyra månader. Kommunens beslut till att göra en detaljplan eller inte går inte överklaga. Kommunen kan också inleda planarbete på eget initiativ utan planbesked.

Planförslag

Kommunen tar fram ett planförslag. Till förslaget ska det finnas en eller flera kartor över området, fastighetsförteckning och en planbeskrivning. Fastighetsförteckningen ska bland annat ha information om vilka fastigheter som berörs av planen. Fastighetsförteckningen läggs inte på kommunens webbplats på grund av personuppgiftslagen.

Samråd och Kungörelse

När första planförslaget tagits fram beslutar kommunstyrelsen om att sända ut det på samråd. Planförslaget skickas då till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, andra personer, boende och företag som berörs och andra som har intresse av förslaget för att ge de möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkter på planförslaget ska skickas in skriftligen till kommunstyrelsen. Samrådstiden är minst tre veckor.

Planförslaget kungöras i en ortstidning och anslås på kommunens anslagstavla. I kungörelsen ska det framgå samrådstiden, hur och vem lämnas synpunkter och var förslaget är tillgänglig. Planhandlingarna finns också att läsa på kommunens webbplats.

Samrådsredogörelse

Efter samrådet sammanställer kommunen alla synpunkter som kommit in i en samrådsredogörelse. I samrådredogörelsen redovisas också kommunens kommentarer till synpunkterna och förslag på ändringar. Kommunen bearbetar planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in och kommunens ställningstaganden.

Underrättelse och granskning

Det ändrade förslaget ska kommunen anslå för granskning på kommunens anslagstavla och lägga på kommunens webbplats. Senast samma dag underrättar kommunen de som berörs av förslaget och har yttrat sig under samrådet.

Samtidigt under granskningen ges myndigheter och andra andra personer, boende och företag som berörs av planen möjlighet att lämna skriftliga synpunkter, för att ha rätt att överklaga beslutet. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Planförslaget ska vara tillgängligt för granskning under minst tre veckor.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs de skriftliga synpunkter som kommit in, samt kommunens ställningstagande till dem, i ett granskningsutlåtande. Eventuella revideringar av planförslaget görs. Granskningsutlåtandet skickas till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om planförslaget förändras väsentligt sker en ny granskning.

Antagande

Det slutliga detaljplaneförslaget godkänns av kommunstyrelsen och beslut att anta planen fattas därefter av kommunfullmäktige. Senast dagen efter att protokollet anslagits skickas ett meddelande om detta till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, berörda kommuner och regionplaneorgan. Meddelande skickas också till dem som lämnat skriftliga synpunkter under granskningstiden som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande

De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda har från tillkännagivandet av antagandet tre veckor på sig att överklaga beslutet till den instans som tagit beslutet. Antagna detaljplaner kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollets anslagsbevis satts upp på kommunens anslagstavla, om detaljplanen inte överklagas och Länsstyrelsen beslutat att inte överpröva planen. Planprocessen för den nu gällande detaljplanen är därmed färdig och genomförandefasen kan inledas.

Sammanlagt tar planprocessen cirka tolv månader att genomföra om detaljplanen inte överklagas.

Till toppen