Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Sjögård 2, vattenverket

Samråd: Ett förslag till ändring av detaljplan för Sjögård 2, vattenverket i Älmhult, Älmhults kommun finns tillgängligt för samråd för berörda personer, myndigheter och organisationer mellan 15 februari - 2 mars 2021.

Vad är syftet med ändring av detaljplanen?

För den gällande detaljplanen, P2018/4, del av Sjögård 2, Älmhults vattenverk, lagakraftvunnen 22 februari 2018, görs ändring genom borttagande av planbestämmelse ”körbar förbindelse får inte anordnas”.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa förutsättningar för säkrare trafiklösning genom att skapa en större flexibilitet vad gäller ut- och infart samt stängsel.

Idag tillåts endast in- och utfart på västra sidan av vattenverket från Bökhultsvägen. Det innebär att lastbilar med släp fortsättningsvis inte kan köra in vid östra sidan av vattenverket och ut vid västra sidan. För att lösa logistiken med nuvarande detaljplan måste lastbilen först parkera släpet på gatan och sedan backa in kemikalieleveransen på framsidan av vattenverket. Därefter får den ytterligare kvantiteten lastas om från släpet och sedan backa in med kvarvarande leverans. Vid vidare projekteringen av vattenverkets utbyggnad visade det sig att trafiksituationen inte är optimal för verksamheten, vilket inte förutsågs när detaljplanen utformades. En ny infart öster om befintlig in- och utfart är en smidigare och säkrare trafiklösning.

Var ligger planområdet?

Planområdet som till största del utgörs av dagens vattenverk ligger norr om Elmevägen och söder om Älmhults småbåtshamn. Planområdet omfattar cirka 29 000 kvm. De fastigheter som berörs är Sjögård 2 och Älmhult 20:1. Marken ägs av Älmhults kommun.

Betydande miljöpåverkan MKB

Den gällande detaljplanen för Sjögård 2, vattenverket i Älmhult bedömdes inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. En ny lämplighetsbedömning behövs inte vid ändring av en detaljplan.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 727.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 727.1 kB)

Tillägg till planbeskrivning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB)

Gällande detaljplan  Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)

Synpunkter och frågor?

Samrådstiden varar mellan den 15 februari - 2 mars 2021. Senast den 2 mars 2021 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till:

ks@almhult.se
eller
Älmhults kommun, Kommunstyrelsen
Box 500
343 23 Älmhult

Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta oss!

 

Planprocessen

Planprocessen

Till toppen