Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Gunnar Gröpe 1, 2 och 4

Planområdet

Granskning: Ett förslag till detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 i Älmhult har funnits tillgängligt för granskning för berörda personer, myndigheter och organisationer. Granskningstiden pågick mellan 23 juni 2020 - 7 augusti 2020.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra byggnader för bostäder, centrumändamål och tillfällig vistelse, tex hotell, i en struktur som följer rutnätsstadens uttryck.

Var ligger planområdet?

Planområdet är beläget i centrala Älmhult.

Planområdet utgörs av ca 3700 m². Fastigheterna som ingår i planområdet är Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 samt del av Älmhult 3:1. Samtliga fastigheter inom planområdet ägs av kommunen.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 14.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 14.1 MB)

Illustrationer Pdf, 16.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 16.1 MB)

Planbeskrivning med behovsbedömning Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.1 MB)

Samrådsredogörelse Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.6 MB)

Bullerutredning Pdf, 468.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 468.8 kB)

Miljöteknisk markundersökning Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.2 MB)

Inventering avseende markföroreningar Pdf, 701.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 701.6 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)Planområdet

Planprocessen

Till toppen