Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

P2019/9 Ändring av detaljplan, upphävande av fastighetsplan för Vega 5 med flera

Ändring av detaljplanEtt förslag till upphävande av tomtindelning för Vega 5, Älmhult antogs av Kommunstyrelsen den 9 april 2019 § 69 och vann laga kraft den 10 maj 2019.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med att upphäva tomtindelningsplan 0765-P84/2 från 27 november 1936 är att kunna bilda två fastigheter av fastigheten Vega 5. Lantmäterimyndigheten får inte göra en fastighetsbildning i strid mot detaljplanen eller tomtindelning. Tomtindelningen är från 1936 och har juridisk status likt en detaljplan. Genomförandetiden har gått ut.

Upphävandet handläggs som ändring av detaljplan. Ändringen av detaljplanen, det vill säga endast borttagandet av tomtindelning, görs då tomtindelningen förhindrar önskad fastighetsreglering samt att Boverket rekommenderar att fastighetsindelning med mera. som bestämmelse tas bort när tillfälle ges då de inte längre fyller sitt syfte.

De övriga fastigheterna inom kvarteret Vega inkluderas också i detaljplanen. Detta görs eftersom kvarteret Vega sedan länge är fastighetsindelat och utbyggt enligt gällande planer, med undantag för Vega 5 som är obebyggd. Eftersom hela tomtindelningen för kv Vega bedöms överspelad är det lämpligt att upphäva den i sin helhet, och inte bara för den berörda fastigheten.

Ändringen av detaljplanen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. Området regleras fortfarande genom kvarvarande detaljplan och dess planbestämmelser.

Var ligger området?

Planområdet ligger mellan Södra Stambanan och Knutsgatan. Planområdet omfattar cirka 7650 kvadratmeter.

Till planhandlingarna hör:

Länk till planbeskrivningPDF (pdf, 1 MB) 
Länk till samrådsredogörelsePDF (pdf, 411.1 kB)