Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

P2019/6 Del av Älmhult 3:1, Haganäsparken

Detaljplan för del av Älmhult 3:1, Haganäsparken i Älmhult antogs den 17 december 2018 § 115 och vann laga kraft den 14 januari 2019.

Planens syfte är att bevara och utveckla området som friluftsliv- och rekreationsområde och att skapa möjlighet till att komplettera med verksamheter som är kopplat till rekreation och friluftsliv.

Området har sedan en längre tid fungerat som ett rekreations- och motionsområde. Genom att planlägga området kan det skötas som rekreationsområde istället för produktionsskog. Området bör skyddas för framtida exploatering då gröna ytor bidrar till bättre fysisk och psykisk hälsa hos människor, renare luft, biologisk mångfald, platser att mötas på med mera.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Planområdet ligger i sydöstra delen av Älmhults tätort. Det gränsar i norr mot Haganäsleden följt av bostadsområdet Haganäs och i väster mot bostadsområdet Elmiers. I söder ligger Froafälle. Öster om området går väg 23 som söder om området korsar järnvägen mot Olofström.

Till planhandlingarna hör:

Länk till plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 789.1 kB)
Länk till planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 2.2 MB)
Länk till skötselplanPDF (pdf, 4.9 MB)
Länk till illustrationPDF (pdf, 8.5 MB)
Länk till samrådsredogörelsePDF (pdf, 276.2 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på miljö- och byggförvaltningen)


Illustration

Illustration