P2019/5 Isak 1

Detaljplanen för Isak 1, Älmhult antogs den 5 februari 2019 och vann laga kraft den 11 mars 2019

Syftet med detaljplanen är att förtäta kv Isak med nya bostäder längs med Östergatan. Förslaget innebär att området kan bebyggas med olika former av varaktiga bostäder (vanliga bostäder, gruppbostäder, särskilda boenden och med mera). I första hand är den södra delen längs med Östergatan som planeras att bebyggas med ett tre våningshus. Förslaget innebär också att innergårdarna inte får bebyggas eller utgöras av parkeringsplatser.

Planområdet omfattar fastigheten Isak 1 och utgöt cirka 13 000 m2. Området ligger i centrala Älmhult inom området Haganäs, och omges av gatorna Norra Krongatan, Baldersgatan, Östra Esplanaden och Östergatan.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 543.1 kB)

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 2.1 MB)

SamrådredogörelsePDF (pdf, 511.1 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 495.2 kB)

TrafikbullerutrendingPDF (pdf, 6.1 MB)

Bilagor (trafikbullerutredning)PDF (pdf, 3.7 MB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen).

Illustration över hur området kan utformas

Illustration över hur området kan utformas