Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

P2018/8 Vita korset 14 (Norregårds förskola)

Detaljplanen för Vita Korset 14 med flera (Norregårds förskola) antogs den 20 augusti 2018 § 62 och vann laga kraft den 19 september 2018.

Älmhults befolkning ökar och behovet att förskoleplatser likaså, därför behöver kommunen ha en planberedskap för att kunna tillgodose detta behov i framtiden. Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av Norregårds förskola. En ny detaljplan för området ska också undersöka hur trafiksituationen kan förbättras. Planförslaget medger plats för ytterligare fyra förskoleavdelningar med möjlighet till angöring från Norregårdsgatan.

Planområdet ligger i Norregårds bostadsområde, cirka 1 km öster om Älmhults centrum. Planområdet utgörs av cirka 1 hektar. Fastigheterna som ingår i planområdet är Vita Korset 14 samt del av Majtorp 1:1 och båda ägs av kommunen.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Länk till plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 447.5 kB)
Länk till planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 1.5 MB)
Länk till samrådsredogörelsePDF (pdf, 439.4 kB)
Länk till granskningsutlåtandePDF (pdf, 419.1 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på miljö- och byggförvaltningen)

Illustrationsskiss över hur området kan utformas