Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

P2018/4 Sjögård 2, Älmhults vattenverk

Detaljplanen för Sjögård 2, Älmhults vattenverk antogs den 22 januari 2018 och vann laga kraft den 22 februari 2018

Vattenverkets kapacitet behöver höjas för att klara framtidens vattenförsörjning. Även om fastigheten Sjögård 2 omfattar ett stort område behöver produktionslinjen utökas västerut, delvis utanför planlagt område för teknisk anläggning. Detaljplanen kommer i huvudsak att hantera de frågor som har med syftet att göra – det vill säga utöka kvartersmarken med knappt 1 000 kvm västerut.

Planområdet ligger längs mellan Elmevägen och småbåtshamnen i Älmhult.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

 

Till planhandlingarna hör:

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Dena finns att tilgå på Miljö- och byggförvaltningen)


Orienteringskarta

Orienteringskarta

Illustration

Illustration