Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

P2018/3 Del av Majtorp 1:1, sydväst om Paradiset

Detaljplanen för Del av Majtorp 1:1, sydväst om Paradiset antogs den 26 juni 2017 och vann laga kraft den 20 februari 2018.

Nytt område för skola, förskola och bostäder

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny skola, förskola, samt bostäder.

Planområdet ligger i nordvästra delen av Älmhults samhälle, längs med fortsättning av Norra Ringvägen. Det gränsar i nordväst mot planerad bostadsområdet Västra Bökhult, i nordost mot bostadsområdet Paradiset, mot sydöst bostadsområdet Norregård och i söder mot planlagt kyrkogårdsområdet.

Detaljplanen stämmer överens med den antagna översiktsplanen, som anger markanvändningen inom planområdet som område för blandad bebyggelse. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

 Till planhandlingarna hör:

Bilagor till geoteknisk undersökning


   

Orienteringskarta

Illustration

Illustration

Modell

Modell