Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D180 Ängen 15 i Haganäs bostadsområd

Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av fastigheter för en/två-bostadshus genom att planlägga en lokalgata i planområdet. Bebyggelsen och utformningen av området har redan fått bygglov enligt den gamla detaljplanen och bygglovet har vunnit laga kraft, men en avstyckning av alla tomterna har inte varit möjlig då lokalgatan enligt den gamla detaljplanen ligger på område för bostadsändamål.

Syftet är även att bestämma bebyggelsens omfattning utefter givet bygglov och vad som kan anses lämpligt med tanke på områdets karaktär samt att se över planbestämmelserna inom området så att husen i givet bygglov efter avstyckning inte blir planstridiga.

Planområdet omfattar 11 035 kvadratmeter (1,1 hektar). Det gränsar mot lokalgata i alla väderstreck förutom åt öster där det gränsar mot naturmark.

Planhandlingar

Se plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 1.5 MB)
Läs mer i planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 534.2 kB)
Läs mer i samrådsredogörelsenPDF (pdf, 583.9 kB)
Läs mer i granskningsutlåtandetPDF (pdf, 46.1 kB)