D179 Älmhult 8:4 (Lokstallarna)

D179 Älmhult 8:4 (Lokstallarna)

i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län


Planens syfte och huvuddrag


Syftet med planen är att ändra användningen av fastighet Älmhult 8:4 från Tj (järnvägsändamål) till J1Z (småindustri och hantverk samt verksamheter) för att göra det möjligt att ha ett mindre industrihotell i de tidigare lokstallarna. Lokalerna kommer användas på liknande sätt som tidigare men framtida användning begränsas inte längre till järnvägsändamål.

Planområdet är cirka 13 400 m2 och ligger i centrala Älmhult intill järnvägen i öster och Stallgatan i väster.

Till planhandlingarna hör: