Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D176 Övergången - del av Älmhult 8:1

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en gångbro över järnvägen och att i samband med detta skapa goda möjligheter till angöring och passage. Planen syftar även till att ge förutsättningar för att det i ett stationsnära läge, det vill säga i intilliggande byggnader så som stationshuset, godsmagasinet och det gamla Stinsahuset, ska kunna erbjudas god service.

I ändarna där gångbron landar, kring trapphus och hissar, finns ytterligare byggrätt för att det på sikt ska kunna uppföras till exempel entrébyggnader med kommersiell service som kiosk, café eller liknande.

Planområdet ligger kring järnvägsstationen i Älmhult. Det avgränsas i väster av Västergatan, i norr av Norra Torggatan, i öster främst av Knutsgatan och i söder i princip av viadukten som utgör riksväg 120 mot Traryd.

Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.

Planhandlingar:​

Se plankarta A1-formatPDF (pdf, 704.4 kB)
Se plankarta A3-formatPDF (pdf, 510.6 kB)
Läs mer i planbeskrivningenPDF (pdf, 876.3 kB)
Läs mer i samrådsredogörelsenPDF (pdf, 510.6 kB)
Läs mer i riskanalys, godsmagasin samt lokstallarPDF (pdf, 1.1 MB)
Läs mer i tågbullerberäkningenPDF (pdf, 476 kB)
Läs mer i stråkanalys centrala ÄlmhultPDF (pdf, 5 MB)
Läs mer i antikvarisk förundersökning, magasinsbyggnadPDF (pdf, 1.3 MB)
Läs mer i antikvarisk konsekvensbeskrivningPDF (pdf, 5.1 MB)
Läs mer i antikvarisk förundersökning, StinsahusetPDF (pdf, 1.9 MB)
Läs mer i Markteknisk undersökningsrapport/GeoteknikPDF (pdf, 2.3 MB)
Läs mer i PM dagvattenberäkningarPDF (pdf, 326.3 kB)