Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D172 Haganäs bostadsområde

Antagandehandling​

Miljö- och byggförvaltningen har på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden upprättat detta förslag till detaljplan. Syftet med planen är att göra det möjligt att skapa ett bostadsområde, omfattande cirka 30 hektar, norr om Haganässkolan och Haganäs handelsområde.

Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.

Till planhandlingarna hör:

Se plankarta med planbestämmelser A1-formatPDF (pdf, 1.2 MB)
Se plankarta med bestämmelser A3-formatPDF (pdf, 699.8 kB)
Läs mer om planbeskrivningenPDF (pdf, 4.3 MB)
Läs mer i utlåtandetPDF (pdf, 52.5 kB)
Läs mer i samrådsredogörelsenPDF (pdf, 92.2 kB)

Fastighetsförteckning, finns att få på Miljö- och byggkontoret.

Läs mer i planeringsunderlag i form av geoteknisk undersökning 2011-11-30PDF (pdf, 7.3 MB), diskussionsunderlag för vatten 2012-10-31 samt massbalans 2013-02-07 har tagits fram av Tyréns. Dessa finns att få på miljö- och byggförvaltningen.

Läs mer i planprogrammet inklusive behovsbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen PDF (pdf, 2.2 MB)
Läs mer i översiktlig inventering av natur- och kulturmiljövärden i HaganäsområdetPDF (pdf, 336 kB), Älmhults kommun 091201
Läs mer om bullerutredningenPDF (pdf, 6.5 MB)
Läs mer om riskbedömning lakvattenPDF (pdf, 743.9 kB)