Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D169 Haganäsvägen

Antagandehandling

Planens syfte och huvuddrag

Sedan 1963 finns en detaljplan för Haganäsvägen. Planen sträcker sig från Hallandsrondelen österut till Haga Park Hotell. Syftet med ändringen av detaljplanen är att justera den befintliga detaljplanen för att möjliggöra dels en anslutning till Torngatan, dels en stängning av Östergatan. Planen ska också möjliggöra en gång- och cykeltunnel under Haganäsvägen i höjd med Östergatan samt en gång- och cykeltunnel söder om vattentornet. Planområdet är inte identiskt med Trafikverkets arbetsplanområde som inkluderar hela vägsträckningen. För att undvika upprepning hålls vissa rubriker i planbeskrivningen korta. Läsaren hänvisas till den utförliga texten i miljökonsekvensbeskrivningen. Planarbetet löper parallellt med Trafikverkets arbete med arbetsplan för Haganäsleden.

Läs mer om detaljplanenPDF (pdf, 576.2 kB)
Läs mer om genomförandebeskrivningenPDF (pdf, 7 kB)
Läs mer om planbeskrivningenPDF (pdf, 1.6 MB)
Läs mer om utlåtandetPDF (pdf, 23.8 kB)
Läs mer om behovsbedömningenPDF (pdf, 13.6 kB)
Läs mer om Miljökonsekvensbeskrivningen från TrafikverketPDF (pdf, 6.8 MB)
Läs mer om tillägg till Miljökonsekvensbeskrivningen från TrafikverketPDF (pdf, 14.8 kB)