D169 Haganäsvägen

D169 Haganäsvägen

antagandehandling

Planens syfte och huvuddrag

Sedan 1963 finns en detaljplan för Haganäsvägen. Planen sträcker sig från Hallandsrondelen österut till Haga Park Hotell. Syftet med ändringen av detaljplanen är att justera den befintliga detaljplanen för att möjliggöra dels en anslutning till Torngatan, dels en stängning av Östergatan. Planen ska också möjliggöra en gång- och cykeltunnel under Haganäsvägen i höjd med Östergatan samt en gång- och cykeltunnel söder om vattentornet. Planområdet är inte identiskt med Trafikverkets arbetsplanområde som inkluderar hela vägsträckningen. För att undvika upprepning hålls vissa rubriker i planbeskrivningen korta. Läsaren hänvisas till den utförliga texten i miljökonsekvensbeskrivningen. Planarbetet löper parallellt med Trafikverkets arbete med arbetsplan för Haganäsleden.

DetaljplanPDF (pdf, 576.2 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 7 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)

UtlåtandePDF (pdf, 23.8 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 13.6 kB)

MKBPDF (pdf, 6.8 MB)

Tillägg till MKBPDF (pdf, 14.8 kB)