D150 del av Froafälle 2:1 - fjärrvärmeverk

D150 del av Froafälle 2:1 - fjärrvärmeverk

E.On har under en längre tid utrett möjligheterna för ny produktionsanläggning med biobränsle eftersom det befintliga fjärrvärmeverket på Torngatan är i behov av reinvesteringar och behöver utökas.

Planen är antagen av kommunfullmäktige 2009-08-31 § 108
och laga kraft 2009-10-02.

PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)

PlanhandlingarPDF (pdf, 1.5 MB)