D148 kv Handlaren-kanal 10

D148 kvarteret Handlaren - kanal 10

Detaljplanen som medger byggrätt för handel, kontor och samlingslokal vann laga kraft 2009-07-29.

Detaljplan med illustrationPDF (pdf, 1.5 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 865 kB)