D129 Kv Spaden

Swedwood AB, som tillverkar inredningar åt IKEA, har industriverksamhet på fastigheten Spaden 2 i en cirka 24 900 m2 stor anläggning. Fastighetsreglering enligt av avtal från 2005-04-18 pågår för närvarande. Denna innebär att fastigheten har utvidgats med drygt 27 000 m2 genom köp av kommunal mark. Fastigheten kommer därmed att uppta en yta på cirka 90 700 m2.

Gällande detaljplan medger uppförande av industribyggnader, med en exploateringsgrad på 0,3. Swedwood har för avsikt att tillgodose framtida expansionsmöjligheter i anslutning till nuvarande anläggning. Exploateringsgraden ökas därför till 0,6.

I övrigt innebär planförslaget inte någon större förändring från gällande plan.

DetaljplanPDF (pdf, 592.9 kB)


Detaljplan i format A3PDF (pdf, 600.4 kB)


PlanbeskrivningPDF (pdf, 66.4 kB)