Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Markanvisning

Förhandlingar pågår om Äskya 1:27, Furulund

I Östra Älmhult planeras nu för en ny stadsdel – Furulund. Ett förslag till ny detaljplan för området har varit ute på samråd under november 2020. Efter samrådet sker omarbetning av planförslaget innan planen skickas ut på granskning under hösten 2021.

Älmhults kommun bjuder in till byggherresamverkan för att tillsammans utforma det slutliga förslaget för den del som planeras för bostadsbebyggelse.

”Samverkansförfarande innebär att kommunen bjuder in byggherrar att anmäla intresse för ett specifikt område under en pågående planprocess. Kommunen utser en eller flera byggherrar och erbjuder den eller dem att teckna markanvisningsavtal. I vissa fall kan även samverkansavtal tecknas som formaliserar ett mer långsiktigt samarbete. Marköverlåtelseavtal tecknas efter att detaljplan vunnit laga kraft.”

Till toppen