Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Attefallsregler

I juli 2014 kom de nya bygglovbefriade åtgärderna som innebär att du kan bortse från detaljplanens bestämmelser. Exempelvis kan du bygga på prickad mark. De bygglovbefriade åtgärderna gäller endast en- och tvåbostadshus. Läs gärna mer på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I mars 2020 genomfördes ytterligare en lagändring som innebär att bygglovsbefriade komplementbostadshus och komplementbyggnader nu får ha en byggnadsarea på 30 kvadratmeter istället för 25 kvadratmeter som tidigare.

Med komplementbyggnader menas exempelvis garage, förråd, växthus eller gästhus.

Innan du börjar bygga någon av dessa bygglovsbefriade åtgärder behöver du ett startbesked och ska därför skicka in en anmälan till Miljö- och byggförvaltningen.

Åtgärder som kräver anmälan

En anmälan med tillhörande handlingar måste göras och startbesked ska inväntas om du vill utnyttja följande bygglovsbefriade åtgärder:

 • En komplementbyggnad på max 30 kvadratmeter. Denna komplementbyggnad kallas för Attefallshus.
 • Ett komplementbostadshus på max 30 kvadratmeter. Denna byggnad kallas för Attefallsbostadshus.
 • En tillbyggnad på max 15 kvadratmeter.
 • Två takkupor på ett bostadshus som inte redan har takkupor. Påverkas takkonstruktionen krävs bygglov.
 • Inreda ytterligare en bostad.

Mer information om dessa åtgärder hittar du längre ner på sidan.

Anmälan

Anmälan ska lämnas till Miljö- och Byggförvaltningen. Den ska innehålla samma handlingar som när du söker bygglov. Ritningarna ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

För att kunna påbörja handläggningen behöver du lämna in följande:

Vid komplicerade projekt behövs det fler handlingar och du kan behöva anlita en kontrollansvarig.

När du byggt klart ska du ansöka om ett slutbesked för att få ta åtgärden i bruk. Tänk på att du kan behöva söka strandskyddsdispens Öppnas i nytt fönster., även om åtgärden är bygglovsbefriad.

Komplementbyggnad på 30 kvadratmeter - Attefallshus

En komplementbyggnad kan exempelvis användas som förråd, gästhus eller garage. Ska byggnaden användas för permanent boende, till exempel om du ska hyra ut huset som en extra lägenhet, kallas det komplementbostadshus, se rubrik nedan.

Du får bygga en eller flera komplementbyggnader, men den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 30 kvadratmeter. Byggnaden får inte ha högre nockhöjd än 4,0 meter och ska placeras i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus.

Byggnaden ska placeras 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs berörda grannars medgivande. Finns det en närliggande järnväg ska byggnaden placeras minst 30,0 meter från järnvägsspårets mitt, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner annat.

Bygglov krävs om:

 • Ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.

Komplementbostadshus på 30 kvadratmeter - Attefallshus

Ett komplementbostadshus kan användas för permanent bruk och även hyras ut som boende. Ska byggnaden inte användas för permanent bruk kallas den för komplementbyggnad, se rubrik ovan.

Det som skiljer ett komplementbostadshus från en komplementbyggnad är användningsområdena och att det ställs högre tekniska krav på ett komplementbostadshus samt att byggnaden får ha en byggnadsarea på högst 30 kvadratmeter. Byggnadens nockhöjd ska precis som för en komplementbyggnad inte överstiga 4 meter, byggnaden ska placeras 4,5 meter från tomtgräns om inte granne medger annat. Finns det en närliggande järnväg ska byggnaden placeras minst 30 meter från järnvägsspårets mitt, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner annat.

Byggnaden ska även uppfylla alla krav som gäller för en bostad enligt Boverkets Byggregler, BBR. I BBR finns krav på tillgänglighet, dagsljus, rumshöjd, brandkrav, ventilation och energikrav. Det krävs även en certifierad kontrollansvarig för att få bygga ett komplementbostadshus. Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglov krävs om:

 • Ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.
 • Byggnaden ska användas som permanent bostad och ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält, som är av riksintresse för totalförsvaret, enligt bestämmelser i Miljöbalken.

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Det är tillåtet att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus, dock inte i ett tvåbostadshus eller i komplementbostadshus, utan bygglov. Ändringen kräver en anmälan och ett startbesked.

Den nya bostaden ska uppfylla alla krav, som gäller för en bostad, enligt Boverkets Byggregler, BBR. I BBR finns exempelvis krav om tillgänglighet, dagsljus och rumshöjd. Väggar och bjälklag mellan bostäderna ska uppfylla brand- och ljudkrav. För dessa ändringar krävs en certifierad kontrollansvarig. Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du ändra fasaden för att exempelvis sätta in en ytterdörr eller ett fönster, krävs det bygglov. Denna ändring kallas fasadändring och görs på en särskild ansökan. Blanketten för bygglov hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglov krävs om:

 • Ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.
 • Byggnaden ska användas som permanent bostad och ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält, som är av riksintresse för totalförsvaret, enligt bestämmelser i Miljöbalken.

Tillbyggnad på 15 kvadratmeter

Det är tillåtet att göra en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus utan bygglov. Tillbyggnaden får inte göras på en komplementbyggnad eller komplementbostadshus och bruttoarean får inte överstiga 15 kvadratmeter. Du kan inte dela upp den bygglovbefriade tillbyggnaden i flera tillbyggnader och den får bara byggas en gång.

Tillbyggnaden får inte vara högre än nockhöjden på det befintliga bostadshuset. Tillbyggnaden ska placeras 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs berörda grannars medgivande. Finns det en närliggande järnväg ska byggnaden placeras minst 30 meter från järnvägsspårets mitt, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner annat.

Bygglov krävs om:

 • Ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.
 • Bostadshuset ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält, som är av riksintresse för totalförsvaret, enligt bestämmelser i Miljöbalken.

För komplicerade tillbyggnader krävs det oftast en certifierad kontrollansvarig. Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Eftersom tillbyggnaden är en del av bostadshuset ska den uppfylla alla krav, som gäller för en bostad, enligt Boverkets Byggregler, BBR. I BBR finns exempelvis krav om tillgänglighet, dagsljus, brandkrav, energikrav och rumshöjd.

Takkupor

På ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor får du bygga två stycken takkupor utan bygglov. Dock krävs det en anmälan. Finns det redan en takkupa får du alltså bara bygga en takkupa till med en anmälan.

Takkuporna får inte påverka takets bärande konstruktion. Takstolar eller andra bärande balkar får inte kapas. Detta kan du undvika genom att placera takkupan mellan två takstolar.

Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset. Takfallets längd räknas från gavel till gavel, inräknat eventuella taksprång.

Bygglov krävs om:

 • Ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.

Frontespis är inte samma sak som takkupa. En frontespis är en tillbyggnad där fönstret i takkupan är placerat i samma fasadliv som fasaden i våningen under vinden. Byggnadens fasad fortsätter obruten upp till tillbyggnadens fasad. En frontespis kan kräva antingen bygglov eller falla under anmälan för Attefallstillbyggnad.

Friggebod

För att bygga en Friggebod krävs varken bygglov eller anmälan, men följande kriterier måste uppfyllas för att byggnaden ska klassas som Friggebod:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • den ska vara en komplementbyggnad
 • den får vara högst 15 kvadratmeter
 • taknockshöjden får vara högst 3 meter
 • den ska vara fristående
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns om inte berörd granne godkänner annat
 • att Friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de bestämmelser som gäller för området

Läs mer om Friggebod på Boverkets Hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Godkännande från granne

Bygger du en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller tillbyggnad måste detta placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.

Önskar du placera byggnaden närmare än 4,5 meter mot din grannes tomt måste du ha grannens godkännande och Miljö- och Byggförvaltningen måste anse placeringen lämplig.

Inom detaljplanerat område ska avstånd till allmän platsmark alltid vara 4,5 meter. Allmän platsmark kan exempelvis vara naturområde eller park. Finns det en närliggande järnväg ska byggnaden placeras minst 30 meter från järnvägsspårets mitt, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner annat.

Strida mot detaljplan

När du bygger en bygglovbefriad åtgärd, som dock kräver en anmälan och startbesked, kan du bortse från detaljplanens planbestämmelser. Exempel på planbestämmelser som du kan bortse från är att byggnadsarean får vara större än tillåten area och du kan placera byggnader på prickad mark. Prickad mark får enligt planbestämmelsen inte bebyggas.

Reglerna om bygglovbefriad friggebod, skärmtak med mera gäller fortfarande. Du kan alltså bygga både en friggebod på max 15 kvadratmeter och ett Attefallshus på max 25 kvadratmeter eller ett attefallsbostadshus på max 30 kvadratmeter.

Särskilda bestämmelser och strandskyddsområde

Kring kraftledningar och större vägar råder särskilda bestämmelser liksom inom strandskyddsområde. I vår kommun är strandskyddat område oftast 100 meter från strandlinjen. Kring sjön Möckeln är strandskyddet utökat till 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet. I dessa fall krävs strandskyddsdispens innan du får bygga. Öppnas i nytt fönster. 

Till toppen