Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Så renas avloppsvattnet

När du spolar ner vatten i ditt avlopp åker avloppsvattnet ner genom ledningarna, ut i kommunens spillvattenledningar och till någon av kommunens sex reningsverk.

Alla reningsverk har samma uppgift, det vill säga att rena avloppsvattnet. Men själva processen i de olika reningsverken i kommunen skiljer sig åt beroende på hur många som är anslutna.

Avloppsvattnet renas i fyra steg

Älmhults reningsverk är det största verket. Här behandlas avloppsvatten från tätorten samt Eneryda, Liatorp, Diö och Möckeln. Avloppsvattnet renas i fyra steg: mekanisk rening, biologisk rening, kemisk rening och filtrering.

Mekanisk rening

Mekanisk rening innebär att avloppsvattnet som kommer in i reningsverket passerar ett galler som rensar bort större föremål ur vattnet till exempel hushållspapper och bindor. Sedan passerar vattnet ett sandfång där större partiklar som grus och sand sjunker till botten. Renset och sanden tas om hand och körs till deponi.

Biologisk rening

I det biologiska steget bryter mikroorganismer ner kväve och organiskt material ur vattnet. Här tillsätts även luft eftersom bakterierna behöver syre för att kunna göra ett bra arbete. Sedan pumpas vattnet till sedimenteringsbassänger där slam kan sjunka till botten.

Kemisk rening

Vid den kemiska reningen tillsätts järnklorid som binder fosfor till sig och gör att det bildas klumpar, flockar, som sjunker till botten.

Filtrering

Därefter filtreras vattnet genom ett sandfilter som fångar upp partiklar som inte redan sjunkit till botten. Efter filtersteget leds vattnet till en poleringsdamm för ytterligare rening innan vattnet når Drivån.

Slammet som bildas vid de olika processerna samlas upp i en bassäng och går vidare till rötkammaren. Se vidare under fliken Slam.


Till toppen