Älmhults hållbarhetsrapport

I vår årliga rapport över vårt hållbarhetsarbete presenteras de utmaningar vi står inför och vilka hållbarhetsfrämjande insatser som vi genomfört under året.

Två pojkar går på en äng

I hållbarhetsrapporten redogörs utmaningar, genomförda åtgärder och nyckeltal kopplade till de 17 globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Målen inkluderar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och är samlade i totalt sju fokusområden. För den ekologiska hållbarheten redovisas de mål som är beslutade i Miljöplan 2030.

Här kan du läsa Älmhults kommuns Hållbarhetsrapport 2021 Pdf, 1.2 MB.

Några exempel på vad vi gjorde under 2021

 • Genom kommunens verksamhet Återbruket har produkter cirkulerats och fått nytt liv genom second handförsäljning.
 • Vi fortsatte arbetet med att skapa nya områden för bostäder med fokus på hållbara, energieffektiva bostäder och en blandning av bostadsrätter, hyresrätter och villor.
 • Vi har kartlagt våra naturvärden i kommunens första naturvårds­plan.
 • Vi genomförde åtgärder för att minska energiförbruk­ningen i kommunens fastigheter. Exempelvis installerade vi nya solceller på Paradisskolan.
 • De kommunala förskolorna har påbörjat ett utvecklings­arbete där förskolans pedagoger ska lära ut om hållbar utveckling – såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt.
 • Fokus för det gemensamma brottsförebyggande nätverket i samverkan med polis och näringsliv har varit på de gröna näringarna och dess brottsutsatthet.
 • Ett arbete med framtagande av modell för social brottsprevention går in i sitt slutskede och kommer slutföras under år 2022.
 • Antagande av policy för att stärka barnens rättigheter i Älmhults kommun för att säkerställa att barn­konventionen och ett barnrättsperspektiv genomsyrar Älmhults kommuns verksamheter.
 • Vi har fortsatt vårt arbete med att skapa nya områden för bostäder med fokus på en blandning av bostadsrätter, hyresrätter och villor.

Några av våra fortsatta utmaningar

 • Arbetet med att skapa förutsättningar för tillväxt måste ske på ett sådant sätt att vi samtidigt kan klara målen om hållbar konsumtion och produktion.
 • Kommunen behöver arbeta aktivt med att effektivisera och minska klimatutsläppen från kommunorganisationens fordonsflotta.
 • För att nå målen i Agenda 2030 krävs samordnade insatser på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Det krävs också att vi samverkar mer med den privata sektorn och med civilsamhället.
 • Kommunen behöver stötta fler familjer att bryta långvarigt försörjningsstöd och komma in på arbetsmarknaden.
 • Resultatskillnader i skolan mellan flickor och pojkar.

Om rapporten

 • Hållbarhetsrapporten 2021 är Älmhults kommuns första samlade hållbarhetsrapport.
 • Rapporten utgår från FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling
 • Rapporten beskriver vilka hållbarhetsfrämjande insatser som Älmhults kommun genomförde under 2021, men också vilka hållbarhetsrelaterade utmaningar som vi står inför.

https://www.globalamalen.se/ Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 2 feb kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?