Plåtslagaren 6 med flera

Förtätningsprojekt för att omvandla dagens område med verksamheter och industri till en blandad bebyggelse med bostäder och centrumverksamheter.

Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2020 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Plåtslagaren 6 med flera, Älmhult, Älmhults kommun.

Planens syfte

Syftet med planen är att huvudsakligen möjliggöra för bostäder men även handel, icke störande verksamheter samt centrumändamål. Vid framtagandet av detaljplanen ska fokus ligga på att skapa attraktiva boendemiljöer.

Var ligger planområdet?

Planområdet är beläget i centrala Älmhult och begränsas i väster av Baldersgatan, i norr av fastigheterna Plåtslagaren 7 (B.T. Järn & Maskin AB) och 8 (värmeverket), i öster av Torngatan och i söder av Källargatan.

Planhandlingar

Plan-PM: Plåtslagaren 6 med flera, Älmhult Pdf, 1.4 MB.

Synpunkter och frågor

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Karta över planområdet för Plåtslagaren

Orienteringskarta med planområdet markerat med rött

Detaljplanen är under steget: uppdrag

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?