Köpmannen 2 med flera

Ingka Centres vill omvandla området från en ren handelsplats till ett aktivitets- och innovationscenter.

Strukturskiss på området Köpmannen 2 med flera

Strukturskiss på området Köpmannen 2 med flera

Samråd

Ett förslag till detaljplan för Köpmannen 2 m.fl. har varit på samråd mellan 1 - 30 september. Samrådsmöte har skett med berörda personer, myndigheter och organisationer. Nu pågår bearbetning av förslaget.

Detaljplanen är under steget: samråd

Planens syfte

Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra en utveckling av Haganäs/Älmhults handelsområde till ett område som inte bara är avsett för handel utan också en plats för aktiviteter och möten. Därför möjliggör detaljplaneförslaget fler markanvändningar än nu gällande detaljplan.

Detaljplanen syftar även till att förbättra trafikstrukturen inom området. Detaljplanen möjliggör även för fler bostäder i östra Älmhult genom att planområdets norra del planläggs för bostadsändamål.

Planförslaget möjliggör byggnation med handel-, kontor- och centrumändamål. Även besöksanläggningar som idrotts- och sportanläggningar, kulturella besöksanläggningar och utomhusscen medges inom planområdet. Bostadsbebyggelse medges även i de två norra delarna av planområdet. Planförslaget möjliggör även en ombyggnad av väg-/gatunätet.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i östra delen av Älmhult, direkt väster om väg 23 och norr om väg 120 och utgör stora delar av Älmhults handelsplats.

Området omfattar cirka 23,3 hektar och berör fem olika fastigheter. Cirka 3,9 hektar av planområdet är inte exploaterat sedan tidigare.

Betydande miljöpåverkan (MKB)

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Planhandlingar

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)

Utredningar

Bilden visar planområdet för Köpmannen 2 med flera på en karta

Planområdet för Köpmannen 2 med flera

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 28 mar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?