Köpmannen 2 med flera

Ingka Centres vill omvandla området från en ren handelsplats till ett aktivitets- och innovationscenter.

Strukturskiss på området Köpmannen 2 med flera

Strukturskiss på området Köpmannen 2 med flera

Samråd

Ett förslag till detaljplan för Köpmannen 2 m.fl. är nu tillgänglig för samråd med berörda personer, myndigheter och organisationer mellan
1 september – 30 september.

Planens syfte

Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra en utveckling av Haganäs/Älmhults handelsområde till ett område som inte bara är avsett för handel utan också en plats för aktiviteter och möten. Därför möjliggör detaljplaneförslaget fler markanvändningar än nu gällande detaljplan.

Detaljplanen syftar även till att förbättra trafikstrukturen inom området. Detaljplanen möjliggör även för fler bostäder i östra Älmhult genom att planområdets norra del planläggs för bostadsändamål.

Planförslaget möjliggör byggnation med handel-, kontor- och centrumändamål. Även besöksanläggningar som idrotts- och sportanläggningar, kulturella besöksanläggningar och utomhusscen medges inom planområdet. Bostadsbebyggelse medges även i de två norra delarna av planområdet. Planförslaget möjliggör även en ombyggnad av väg-/gatunätet.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i östra delen av Älmhult, direkt väster om väg 23 och norr om väg 120 och utgör stora delar av Älmhults handelsplats.

Området omfattar cirka 23,3 hektar och berör fem olika fastigheter. Cirka 3,9 hektar av planområdet är inte exploaterat sedan tidigare.

Betydande miljöpåverkan (MKB)

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Planhandlingar

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)

Utredningar

Bilden visar planområdet för Köpmannen 2 med flera på en karta

Planområdet för Köpmannen 2 med flera

Inbjudan till samrådsmöte

14 september 2022 kl 17.00-18.30 hålls ett informationsmöte. Mötet hålls i kommunhusets lokaler, Storgatan 1 i Älmhult. Anmälan sker senast 13 september till Peter Hultin (svarsdatum är förlängt då information inte var tillgänglig från början på webben.)

peter.hultin@almhult.se

Synpunkter och frågor

Samrådstiden varar mellan den 1 – 30 september 2022. Senast den 30 september 2022 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till kommunen på e-post eller brev. Har du inga synpunkter får du gärna meddela oss även det.

ks@almhult.se

Älmhults kommun, Kommunstyrelsen
Box 500
343 23 Älmhult

Har du frågor, idéer, tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta oss!

Detaljplanen är under steget: samråd

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 3 okt kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?