Froafälle 12:1

Kommunen planerar för nytt verksamhetsområde i södra delen av Älmhult, söder om befintligt industriområde.

Illustration över hur området kan se ut när det är fullt utbyggt med byggnader,vägar,grönområden och vatten

Illustration över hur området kan se ut när det är fullt utbyggt.

Samråd

Ett förslag till detaljplan för Froafälle 12:1 m.fl., samt upphävande av del av detaljplan för Gamla Slätthultsvägen, Älmhult, Älmhults kommun är nu tillgänglig för samråd med berörda personer, myndigheter och organisationer mellan 26 januari –19 februari 2023.

Detaljplanen är under steget: samråd

Planens syfte

Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra utbyggnad av verksamheter, industri och handel i enlighet med kommunens översiktsplan (antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26, § 124). Syftet är även att upphäva del av detaljplan för Gamla Slätthultsvägen. Byggrätten upphävs eftersom den är olämplig med hänsyn till grundvattenförekomst samt föreliggande planförslag.

Området planläggs med tre gator för trafikförsörjning och kvartersmark för industri, verksamheter och handel. Gaturummet blir relativt brett för att tillåta tunga transporter och samtidigt göra plats åt säkra gång- och cykelvägar. Det breda gaturummet möjliggör också trädplantering och öppna dagvattenlösningar för att fördröja dagvatten nära källan på allmän platsmark. Byggrätterna är anpassade för industriändamål och 60% exploatering av fastighetsytan och 14 meters nockhöjd tillåts inom området för att möjliggöra effektiva lokaler.

Södra delen av planområdet planläggs som natur, dels för att möjliggöra dagvattendammar, dels för att skapa en buffert med vegetation mot Slätthult som pekas ut i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram som kulturmiljö av länsintresse. Naturområden planläggs också inom området för att möjliggöra hantering av massor. Breda naturremsor planläggs mellan gata och kvartersmark för att binda ihop grönstrukturen som därmed bidrar till att säkra viktiga ekosystemtjänster inom planområdet.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i södra delen av Älmhult och omfattas av ca 40 ha. Planområdet gränsar i norr med Södra Ringvägen, i öster mot väg 23, i väster mot Södra stambanan. Söder om planområdet ligger Slätthult som är utpekad som värdefull kulturmiljö. Genom planområdet går Skånevägen i nord-sydlig riktning.

Fastigheterna som ingår i planområdet är Froafälle 12:1, Froafälle 2:1, Älmhult 8:2, Älmhults-Slätthult 3:1 som samtliga ägs av Älmhults kommun. Fastigheten som ingår i upphävandet av detaljplan för Gamla Slätthultsvägen är Slätthult 4:1 som är i privat ägo.

Betydande miljöpåverkan (MKB)

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Planhandlingar

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen).

Utredningar

Planområdet för Froafälle 12:1 m.fl., samt område där detaljplan för gamla slätthultsvägen upphävs visas på en karta.

Planområdet för Froafälle 12:1 m.fl., visas med röd linje och område där del av detaljplan för Gamla Slätthultsvägen upphävs visas med blå linje

Synpunkter och frågor

Samrådstiden varar mellan den 26 januari –19 februari 2023. Senast den 19 februari vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till kommunen på e-post eller brev.

KS@almhult.seÄlmhults kommun, Kommunstyrelsen
Box 500,
343 23 Älmhult

Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

Har du frågor, idéer, tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta oss!

En karta över Älmhult där planområdet är utmarkerat.

Orienteringskarta med planområde för Froafälle 12:1 m.fl., markerat med röd linje

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 28 mar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?