Falken 1

Förtätningsprojekt med bostäder i de centrala delarna av Älmhults tätort.

Illustration över området Falken 1

Illustration över området Falken 1

Antagande

Ett förslag till detaljplan för Falken 1 i Älmhult, Älmhults kommun har antagits av Kommunstyrelsen den 5 april 2022. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Planens syfte

Älmhults kommun växer och det finns en stor efterfrågan på bostäder. Att möjliggöra för fler hyresrätter i ett centralt läge gör att fler får möjligheten att bo med de fördelar som finns med ett centralt boende. Närhet till kollektivtrafik, grönstråk, offentlig och kommersiell service skapar förutsättningar till ett attraktivt boende.

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Falken 1 med fler bostäder.

Var ligger planområdet?

Planområdet är beläget i centrala Älmhult, öster om torget och järnvägsstationen. Planområdet omfattar ca 1 hektar och ägs av bostadsbolaget Bostads AB Sydkusten.

Planhandlingar

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen).

Illustration över planområdet Falken 1, som är markerat i rött.

Illustration över planområdet, som är markerat i rött

Detaljplanen är under steget: antagande

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?