Så kan du påverka

Det är viktigt för oss att få veta vad du som invånare tycker om vår service, våra tjänster, verksamheter och hur Älmhult skulle kunna utvecklas.

Klagomål, beröm, synpunkter, felanmälningar och förslag ger oss värdefull information och hjälper oss att förbättra vår verksamhet och platsen Älmhult. Vi vill därför veta vad du tycker!

Felanmälan

Om du upptäcker fel på gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning eller andra kommunala anläggningar kan du enkelt felanmäla detta via vår hemsida eller i kommunens app. Det kan till exempel handla om hål i gatan, nedfallna träd, trasig gatubelysning, trasiga lekplatser, fulla papperskorgar och mycket annat.

Läs mer om felanmälan

Förslag och synpunkter

Har du förslag på hur kommunen kan bli bättre eller synpunkter på kommunens verksamheter? Välkommen att skicka in dem till oss!
Vissa verksamheter har andra kontaktvägar för synpunkter som du hittar längre ner på denna sidan.

Läs mer om hur du lämnar in förslag och synpunkter

Ta kontakt med dina politiker

Älmhults kommun är en demokratisk organisation. Förutom att rösta fram vilka personer som du vill ska bestämma i kommunen finns det flera sätt för dig att påverka vilka beslut politikerna tar.

Om du vill komma med förslag eller berätta din åsikt kan du kontakta en politiker eller en nämnd. Om du kontaktar en politiker kan den sedan föra frågan vidare genom att till exempel ta upp frågan som ett ärende på ett nämndssammanträde eller som ett förslag till kommunfullmäktige.

Fördelen med att få stöd av en politiker är att politikern i sin tur kan få med sig sitt parti och kanske även andra partier, vilket ökar chansen för att din åsikt eller ditt förslag ska leda till en åtgärd.

Kontakta en nämnd

Om du företräder ett företag eller en organisation kan det vara lämpligt att vända sig direkt till ansvarig nämnd med ett ärende som rör en specifik verksamhet. Det smidigaste är att skicka e-post eller vanligt brev.

Om du inte vet vilken nämnd du ska kontakta, eller om ärendet är kommunövergripande, skickar du ditt brev till kommunstyrelsen.

Du kan även som privatperson skriva till nämnder och till kommunstyrelsen, men eftersom det inte finns möjlighet att ta upp alla skrivelser som kommer in så är det oftast bättre att använda vår e-tjänst för förslag och synpunkter.

E-tjänst för förslag och synpunkter

Besök en nämnd- eller kommunstyrelsesammanträde

Du kan besöka ett nämndsammanträde, kommunfullmäktige eller de politiker som sitter i de styrande partierna.

Kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder i regel en gång per månad, med undantag för juli. Sammanträdena är oftast öppna för allmänheten så den som vill kan komma och lyssna. Allmänheten får dock bara lyssna, inte framföra sina åsikter.

Du kan se i sammanträdesplanen när styrelsen och nämnderna sammanträder.

Till sammanträdesplanen för Älmhults kommun

Besök kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder i regel en kväll i månaden (oftast på måndagar), med undantag för juli. Du är välkommen att komma och lyssna på fullmäktiges sammanträden.

Till sammanträdesplanen för Älmhults kommun

Politiker och partier

Här presenteras de politiska partier som sitter i kommunfullmäktige i Älmhults kommun. Du kan också hitta kontaktuppgifter till politiker på våra sidor om kommunfullmäktige och nämnderna.

Länkar till de olika partiernas lokala webbplatser

Om du vill ha ytterligare information om de politiska partierna och deras tankar och planer för Älmhult är det enklast att kontakta partierna direkt. Se kontaktuppgifter på respektive partis webbplats.

Samråd och medborgardialog

I samband med nya planer (till exempel översikts- eller detaljplaner) eller större vägombyggnader med mera har du möjlighet att påverka planens slutliga utformning. Dialogen mellan kommunen, invånarna och andra intressenter kan se olika ut, men ofta förekommer någon form av samråd mellan kommunen och berörda intressenter.

I vissa fall, som när det gäller detaljplaner, är det reglerat i lag hur processen för samråd går till, men i många fall är det upp till kommunen att utforma dialogen med intressenter och medborgare. Processen går alltså ibland att anpassa efter situationen.

Varför ska jag delta i samråd eller medborgardialog?

Fördelen med att delta i en samrådsprocess eller annan typ av medborgardialog är att du kan lämna synpunkter i ett skede när mycket fortfarande kan förändras. Syftet med samrådet är att samla olika perspektiv på ett ärende och fördjupa kunskapen i ämnet. Efter ett samråd har kommunen bättre förutsättningar att ta fram ett bra förslag på lösning.

Hur vet jag när kommunen genomför samråd?

Aktuella samråd publiceras på webbplatsen och annonseras i regel även i dagspressen. Information finns även på servicecenter i kommunhuset.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen har fattat, kan du klaga på beslutet. Det kallas för att överklaga. Det finns två sätt att klaga på kommunens beslut, det är laglighetsprövning och överklagande enligt förvaltningslagen.

Laglighetsprövning

Kommunfullmäktiges och nämndernas beslut kan i de flesta fall överklagas genom laglighetsprövning. En laglighetsprövning kan göras för att undersöka om ett beslut tillkommit på rätt sätt. Om kommunen till exempel har tagit ett beslut inom ett område där kommunen inte har befogenhet att göra det, tagit ett beslut som strider mot lagen, eller om kommunfullmäktige eller nämnden på annat sätt har överskridit sina befogenheter, kan beslutet upphävas.

Alla kommunmedlemmar har rätt att få lagligheten i kommunens beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätten. Du är medlem i en kommun om du är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen, eller är taxerad till kommunalskatt där.

Ett överklagande måste lämnas in skriftligen till förvaltningsrätten senast tre veckor efter det att kommunen via sin anslagstavla meddelat att ett protokoll över beslutet justerats.

Förvaltningsrätten prövar om beslutet är lagenligt, det vill säga om innehållet strider mot svensk lag eller mot EU:s bestämmelser.Förvaltningsrätten prövar också om beslutet har tillkommit på ett korrekt sätt. Däremot prövas inte beslutets lämplighet. Beslutet kan därför upphävas, men inte ändras.

Laglighetsprövning kallas även kommunbesvär.

Läs mer om laglighetsprövning i 13 kap. kommunallagen Länk till annan webbplats.

Överklagande enligt förvaltningslagen (förvaltningsbesvär)

Förvaltningsbesvär kan bara användas för att överklaga beslut som du berörs av. Beslutet måste ha gått emot dig för att du ska kunna överklaga.

Vid förvaltningsbesvär görs en fullständig prövning av beslutet. Det betyder att man inte bara ser till lagligheten i det överklagade beslutet, utan även om beslutet är lämpligt. Ett beslut kan därför inte bara upphävas utan också ändras och ersättas med ett nytt beslut.

Beslut om byggnadslov, ekonomiskt bistånd och dispens från kommunal sophämtning är exempel på beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär.

Ett överklagande genom förvaltningsbesvär ska lämnas till den nämnd som fattat beslutet inom tre veckor från det att du som berörs av beslutet har fått ta del av det. Överklagandet ska lämnas till kommunen. Den som fattat beslutet (nämnden eller den som nämnden har utsett att fatta beslutet) avgör först om beslutet ska ändras. Om beslutsfattaren väljer att inte ändra beslutet, skickas ärendet vidare till den domstol som enligt lagen ska avgöra frågan. Om beslutet även då går emot den som överklagar, finns möjlighet till ytterligare prövning. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om önskemål finns.

Mer information om överklagande finns i Förvaltningslagen, §§ 40-49 Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 4 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?