Hållbar utveckling i skolan

Älmhults kommun arbetar på olika sätt med hållbar utveckling i skolan.

Genom skolan och förskolan ska barn och unga få kunskaper, värderingar och attityder som gör det möjligt att aktivt bidra till en hållbar utveckling.

Miljöspanarna 2022 - Spana på mångfalden

Årets projekt inom Miljöspanarna är Spana på mångfalden. Genom projektet kan fler barn få möjligheten att uppleva naturens mångfald, känna samband med naturen och fascineras.

Målet med projektet är också att öka förståelsen hur vi är beroende av en rik natur. Genom att förstå vilka nyttor naturen ger oss och hur den påverkar oss mentalt och fysiskt kan vi öka känslan för skog och natur hos våra elever. En stark känsla för naturen leder till en vilja att vara mer i naturen och vara rädd om den.

Upplevelser, fascination och iakttagelser i naturen är grunden för att förstå och att känna ett samband med naturen. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och tycka om att vara ute i naturen.

Logotyp för Miljöspanarna med ett bi som håller ett förstoringglas

Prioriterade årskurser: Åk 4 och 7 (för fler årskurser i mån av plats).

Jenny Ivarsson, Naturpedagog Pdf, 106.3 kB.

Om projektet

Projektet är uppdelat i följande tre delar. Läs mer i programmet ovan.

 • Utforska
 • Miljöspana
 • Agera & påverka

Utforska naturen och agera

 • Alla årkurser kan boka in sig på dag med naturpedagog, men i första hand kommer årskurs 4 och 7 prioriteras. Läs programmet och boka dag med naturpedagog ovan.
 • Det finns många aktiviteter man kan göra enkelt med klassen även utan naturpedagog till hands, läs mer här nedan.

Förslag på övningar och aktiviteter för att utforska och agera:

Utforska - Årskurs F-3

Utforska - Alla årskurser

Utforska - Årskurs 4-9

Agera och påverka - Alla årskurser

I ”Agera och påverka” kan eleverna exempelvis påverka kommunens planer, agera eller inspirera för ökad mångfald eller redovisa nya lärdomar.

Påverka - Här leker vi

Vi håller på att ta fram underlag och material till en enkel, pedagogisk och digital dialog med barn och skolor. Barnperspektivet kommer att vara en viktig del kommunens kommande Grönplan som ska visa hur Älmhults centralorts gröna miljöer ska utvecklas för människor och djur.

Lektioner - Skogen och ekologiska perspektiv

Bra sidor:

Vad är Miljöspanarna?

Miljöspanarna är ett miljöprojekt för alla klasser i Älmhults grundskolor. Genom att samlas kring ett gemensamt tema får vi ökad kraft och fokus för olika miljöfrågor.

Älmhults barn och unga har en viktig roll i arbetet mot ett hållbart Älmhult.

Miljöplan 2030

Syftet är att barnen på ett engagerande, roligt och inspirerande sätt ska få chansen att lära sig mer om miljöfrågor. Syftet är också att stötta lärare och pedagoger att hitta sätt att arbeta med målen kring hållbar utveckling som finns inskrivna i läroplanen.

Genom att samlas kring ett gemensamt tema får vi ökad kraft och fokus för olika miljöfrågor.

Tidigare Miljöspanaruppdrag

Älska din toa - hösten 2020

Tema för kommunens senaste uppdrag inom miljöspanarna var ”Älska din toa”. Miljöspanarna är ett miljöprojekt för Älmhults alla grundskolor. Genom att samlas kring ett gemensamt tema får vi ökad kraft och fokus för olika miljöfrågor.

Uppdraget ”Älska din toa” gick ut på att lära sig mer om hur viktigt det är med fungerande avloppslösningar, hur det ser ut i världen och hur vi ska ta hand om våra toaletter. I uppdraget ingick även en affisch-tävling och möjlighet att besöka Älmhults reningsverk. Uppdraget var ett samarbete mellan VA-avdelningen och kommunledningsförvaltningen. Uppdraget gjordes i samband med FN:s världstoalettdag den 19 november.

Läs mer om Älska din toa här Pdf, 482.4 kB.

Spana på matsvinn - våren 2019

Våren 2019 var uppdraget Spana på matsvinn. I uppdraget lärde sig barnen mer om matavfall och vilka konsekvenser det får för miljön, människor, samhället och plånboken. Uppdraget gick också ut på att påverka och agera för att minska matavfallet i skolan.

Läs mer om uppdragen här:

Vad gör Älmhults kommun?

Älmhults kommun arbetar på olika sätt med hållbar utveckling i skolan.

Lärande för hållbar utveckling

Genom skolan och förskolan ska barn och unga få kunskaper, värderingar och attityder som gör det möjligt att aktivt bidra till en hållbar utveckling. De behöver få en förståelse för hur deras sätt att leva påverkar människa och miljö både idag och i framtiden. Att både dagens och kommande utmaningar går att lösa. Att alla kan vara en del av lösningen bör vara en viktig drivkraft för eleverna för att skapa framtidstro och handlingskraft.

Tips till undervisningen

 • För att visualisera arbetet med målen i Agenda 2030 kan klasser och skolor låna kommunikationsmaterial i form av kuber, skyltar, arbetsböcker, cirkel och affischer.
 • Det finns många organisationer som har tagit fram inspirerande och lärorika lektionsmaterial.

Här är några exempel på bra sidor:

Hållbara skolbyggnader

Våra skol- och förskolebyggnader ska vara hållbara. Detta innebär exempelvis att byggnaderna ska vara energieffektiva och att de ska ha en hälsosam inomhusmiljö. Exempelvis är kommunens två nya skolor Paradisskolan och Elmeskolans passivhus. Passivhus är väldigt energisnåla hus som återvinner värmen som redan finns i huset. De produkter och kemikalier som används i Älmhults kommuns verksamheter ska inte innehålla ämnen som utgör risk för människa eller miljö. Särskilt fokus ska läggas på att minska barns och ungas exponering för miljögifter.

Cykelvänlig skola

Just nu peppar vi skolorna i Älmhults kommun att gå med i projektet Cykelvänlig skola. Där kan skolor anmäla sig och påbörja resan mot att bli ännu mer cykelvänliga och vi hoppas att flera av våra skolor tar chansen till det.

Läs mer om cykelvänlig skola

Säkra skolvägar

Älmhults kommun arbetar kontinuerligt med gång- och cykelvägarna i kommunen för att alla barn ska kunna ha en säker skolväg. En säker skolväg innebär att barn kan ta sig till och från skolan på ett säkert sätt, till fots eller på cykel. På ett säkert sätt innebär till exempel att det finns hastighetssäkrade passager, gång- och cykelvägar separerade från biltrafik eller skyltning som gör bilister uppmärksamma på att det finns barn i området.

Hållbara lärmiljöer

Skolans och förskolans miljö ska bidra till barnens och elevernas utveckling och lärande. Utemiljöer ska bidra till såväl biologisk mångfald som till barnens hälsa.

Kemikaliesmart förskola

Kemikalier finns överallt omkring oss och många av dessa kan vara skadliga för människor och miljö. Älmhults kommun har en policy och handlingsplan för en kemikaliesmart förskola.

Läs mer om Kemikaliesmart förskola

Miljöombud

Miljöombuden hjälper till att inspirera och driva miljöarbetet framåt. Miljöombud och miljöstrateg samlas några gånger per år för att exempelvis lyfta upp det som görs och sprida goda exempel. Syftet är också att tillsammans utveckla nya projekt som kan ge barn och unga en möjlighet att få kunskaper, värderingar och attityder för att aktivt kunna bidra till en hållbar utveckling.

Miljöombud på skolorna:

 • Klöxhultskolan Malin Johansson
 • Diö Skola Jimmy Petersson
 • Linnéskolan Samra Redzovic
 • Gemöskolan Joanna Nordqvist och Katrin Wegener
 • Ryfors Cecilia Winberg och Johan Bäck Renemark
 • Elmeskolan Katharine Steele-Zilliacus

Kontakta kommunens miljöstrateg för att veta mer eller om du är intresserad av att bli miljöombud!

Miljörelaterade gymnasiearbeten framtagna av elever:

Miljöarbeten på Haganässkolan

Agenda 2030 i skolan

Utbildning spelar en nyckelroll i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. För att visualisera arbetet med målen kan klasser och skolor låna kommunikationsmaterial i form av kuber, skyltar, arbetsböcker, cirkel och affischer.

Nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av Agenda 2030 är att hela samhället deltar. Skolan har en central roll att sprida kunskap om de globala målen till eleverna så att vi tillsammans kan nå en hållbar och rättvis framtid.

Låna Agenda 2030-material

För att visualisera och kommunicera Agenda 2030 finns möjlighet för klasser och skolor att låna följande från kommunen:

 • Målen i form av kuber
 • Affischer med info om alla mål
 • Agenda 2030 cirkel
 • Målen i form av fyrkantiga skyltar
 • Arbetsböcker

Decade of delivery and action

Om mindre än tio år ska de globala målen ha uppnåtts, men ännu är det en lång väg kvar att gå. Vi befinner oss i början av handlingens decennium, A Decade of delivery and Action. En ökad takt i genomförandet krävs om åtagandena ska kunna uppnås.

Under 2020-talet efterfrågar FN en ökad samverkan och ett ökat engagemang från såväl internationella organisationer, forskning, industri, civilsamhälle, kommuner och regioner.

10 tips till skolor i arbetet med de globala målen

Skolan berörs i olika delar av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Miljöundervisning och lärande för hållbar utveckling är inskrivna i läro-, kurs- och ämnesplanerna. Tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven jämte de historiska, internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne.10 tips från Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats.Naturskyddsföreningen visar hur man kan komma i gång och arbeta i skolan med Agenda 2030. Tips nummer 3 – Visualisera målen – görs enkelt genom att låna kommunens Agenda 2030 material, se ovan. För tips nummer 4, kontakta kommunens miljöstrateg.

Här finns övningar och lektioner för olika årskurser:

Globala målens skolmaterial Länk till annan webbplats.

Information om målen till pedagoger:

Skolverket om hållbar utveckling och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Vandrande skolbuss

En vandrande eller cyklande skolbuss går ut på att ni som föräldrar turas om att följa dina och andras barn till och från skolan genom att promenera (eller cykla) tillsammans. Bra för inlärning, trafiksäkerhet, miljön, hälsan och mycket annat.

Foldern "På egna ben" Pdf, 3.5 MB.

Resvanor, precis som med matvanor, grundläggs i tidig ålder. Både de goda och de mindre goda vanorna, som att till exempel välja bilen när det finns andra alternativ. Därför arbetar vi på Älmhults kommun med att inspirera och motivera barn och ungdomar att resa till och från skolan på ett hållbart sätt. Det är bra för miljön, trafiksäkerheten och sist men inte minst för den egna hälsans skull.

Vandrande skolbuss är ett sätt för föräldrar att turas om att följa sina och andras barn till skolan. Möjligheterna är många och reglerna sätter familjerna upp själva. Till exempel kan en familj ansvara för en hel vecka eller så delar man upp det per dag. Gruppen med barn och vuxna träffas varje dag på bestämd plats eller så hämtas barnen vid bostaden för att sedan gemensamt ta sig till skolan.

Att strunta i bilen ger en massa fördelar

Vinster för barnen

 • Piggare och mer koncentrerade i skolan.
 • Självständighet och gemenskap.
 • Daglig, naturlig motion.
 • Minskad klimatoro och känsla av att kunna bidra till en bättre miljö på ett enkelt och konkret sätt.
 • Positiva upplevelser av sin omgivning.
 • Ökad trafikmognad för varje dag

Vinster för föräldrarna

 • Mindre stress på morgonen och mer tid för dig själv de dagar du inte följer barnen till skolan. Tidsbesparingen blir större än tidsåtgången med vandrande skolbuss.
 • Minskad oro för trafiksituationen och miljön kring skolan när bilarna blir färre.
 • Ett friskare, mer koncentrerat och självständigt barn.
 • Möjlighet att själv slippa bilen ibland och förbättra konditionen genom att börja cykla och gå.
 • Du gör en insats för klimatet genom att välja cykel istället för bil.

Bakgrund

Det pågår en utveckling där allt fler barn skjutsas med bil. Detta leder till en allt mer problematisk trafiksituation vid skolorna. Samtidigt kommer allt fler rapporter som visar att barns inaktivitet, ryggproblem, med mera ökar. Med små medel som till exempel vandrande skolbussar kan stora förbättringar för hälsa, säkerhet och klimat ske.

Frisk luft och motion - gott för kropp och knopp

Barn som promenerar på morgonen blir mer koncentrerade i skolarbetet, är friskare, får bättre aptit, ökar sin inlärning och orkar med skoldagen bättre. Den dagliga motionen gör såklart gott för föräldrar också. Med vandrande skolbuss lär föräldrar och barn känna varandra, barnen upptäcker sin närmiljö och får samtidigt viktig träning i att vistas i trafiken. Det skapar trygghet för både föräldrar och barn.

Se föreläsningen ”Aktiva barn är smarta barn” med Daniel Berglind, forskare på Karolinska institutet, om hur barns aktivitet påverkar hälsa och inlärningsförmåga. 

Tips för dig som vill starta en vandrande skolbuss

 1. Skaffa klasslistor från skolan och välj ut några familjer i ditt närområde som har barn i samma ålder. Det kan vara praktiskt med barn i samma klass som då har samma tider.
 2. Ta kontakt med familjerna och undersök intresset. Kanske skolan kan hjälpa till att ge tid på föräldramöten.
 3. Bestäm vilka dagar och tider som ska gälla. Det kan vara bra att inleda med en eller två dagar i veckan. Om ni är fem familjer som samarbetar innebär det att varje familj har ansvar för en dag per vecka. Om barnen slutar vid olika tider kan det vara enklast att bara gå på morgonen.
 4. Ha god framförhållning! Gör ett schema för hela terminen där varje familjs ansvarsdagar är tydligt inskrivna.
 5. Bestäm tid och mötesplats, alternativt gå från hem till hem.
 6. Sätt upp rutiner för vad som gäller om ett barn eller en förälder är sjuk.

Ladda ner för att komma igång:

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?