Aktuella hållbarhetsprojekt

Läs mer om aktuella projekt inom klimat och hållbarhet.

Det vi gör idag påverkar hur världen ser ut i morgon.

Vi står idag inför stora miljö- och klimatutmaningar, både i världen och här i Älmhult. För att klara av dem behöver vi hjälpas åt. Hur vi agerar idag har betydelse för hela vår omvärld och kommer att påverka kommande generationers möjlighet till ett gott liv. Därför måste vi förvalta vår miljö med sunt förnuft och skapa förutsättningar för kloka beslut framöver.

Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveckling och utgör den mest ambitiösa överenskommelsen för en hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

Älmhults kommunstyrelse har beslutat att kommunen ska arbeta aktivt med att uppfylla målen.

Håll koll på kommunstyrelsens beslut här

Globala målens logotyp och ikoner

Älmhult deltar i FN-projekt för hållbar utveckling

Älmhults kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och Sveriges kommuner och regioners (SKR) gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveckling som bland annat handlar om att uppnå jämställdhet, minska ojämlikheten, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Målen antogs den 25 september 2015 och består av 17 mål, 169 delmål.

För vem gäller agendan?

Målen gäller alla länder och berör alla människor. De är beslutade globalt, men det är upp till oss alla att genomföra dem lokalt. Sveriges ambition är att vara ett föregångsland i genomförandet av agendan och detta måste ske på alla nivåer i samhället. Inte minst på lokal nivå. För första gången har världen gemensamma mål för hållbar utveckling.

Älmhults kommun

Agenda 2030 är ett förhållningssätt och i många delar en styrningsfråga, som ska genomsyra all politik och verksamhet i Sverige och internationellt.

Agenda 2030 ska vara vägledande för att Älmhults kommun ska växa på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Älmhults kommun ska aktivt arbeta med att uppfylla Agenda 2030 såväl lokalt som globalt genom att bland annat:

  • Kartlägga kommunorganisationens hållbarhetsarbete kopplat till målen
  • Se över hur kommunens styrsystem kan kopplas till målen.

Pågående projekt:

Våtmarksplan

Kommunen har i en våtmarksplan analyserat var i landskapet det finns goda förutsättningar att restaurera våtmarker eller sänkta sjöar.

Våtmarkernas betydelse

Våtmarkernas areal har minskat kraftigt och Älmhults kommun har påverkats mycket starkt av olika sjösänkningsföretag, markavvattningsföretag, utdikning av mossmarker för torvbrytning och skogsdikning. Totalt har 181 potentiella våtmarksytor lokaliserats och inkluderats i planeringsunderlaget. Våtmarksplanen ska ge en god bild av var det finns naturmässiga, topografiska och hydrologiska förutsättningar att genomföra vattenvårdsåtgärder med stor nytta för i första hand vattenhushållning, biologisk mångfald och rekreation inom Älmhults kommun.

Vad gör Älmhults kommun?

Under våren 2022 skickades informationen ut till 900 berörda markägare med information om möjligheterna och intresset har varit väldigt stort. Kommunen har tillsammans med Naturcentrum haft dialog med flera markägare där potentialen och intresset är störst. Arbetet kommer att fortsätta under 2023. Under 2022/2023 pågår och har det pågått fem lokala våtmarksprojekt som drivs av privata markägare.

Projektet är finansierat av statligt bidrag via LONA.

Hållbart resande i Älmhult

Att se över dina resvanor är en god investering, mer än bara ekonomiskt. Om du cyklar eller går släpper du inte ut avgaser. Men framförallt mår du bättre.

En stor andel av bilresorna som görs i kommunen är pendlingsresor, arbetsresor eller korta resor inom tätorten. Resor som i de flesta fall skulle kunna ersättas med gång, cykel eller kollektivtrafik.

Vad är hållbart resande?

Med hållbart resande menas resor och transporter som är effektiva. Det är resor som är bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö.

Om inget görs förväntas biltrafiken i Sverige öka med ungefär två procent per år under de kommande fem åren. Den ökade biltrafiken innebär mer utsläpp, buller, fler olyckor och ökad trängsel men det är också ett potentiellt folkhälsoproblem.

Arbetet med hållbart resande i Älmhults kommun handlar om att påverka människors attityder och beteenden. Det handlar om att påverka resan innan den påbörjats. Vårt arbete med hållbara resor handlar om att inspirera, uppmuntra och fokusera på de områden där det finns möjligheter att välja alternativ till bilen.

Nedan exempel på arbete, projekt och metoder för hållbart resande:

  • Årligt deltagande i Europeiska trafikantveckan
  • Internt arbete med fordonssamordning

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 25 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?