Gator, torg och parkering

Information om marknad, torghandel, snöröjning, gatubelysning och parkering samt var du kan ladda din elbil.

Marknad och torghandel

Marknad

Tekniska förvaltningen anordnar marknad två gånger per år, vår- och höstmarknad, på Stortorget i centrala Älmhult.

Marknaden besöks av ett 40-tal marknadsknallar på cirka 70 markerade platser på Stortorget. Marknadsknallarna säljer bland annat blommor och frukt, marknadskarameller, hantverk, kläder, nybakta munkar och nystekt strömming, hushållsartiklar och matvaror. Där är även en del föreningar som har marknadsplats för lotterier.

Älmhults kommun är medlem i Marknadsarrangörers förening MAF.

Torghandel​

På tisdagar och lördagar klockan 08.00-18.00 har vi torgdag på östra halvan av Stortorget i Älmhult. Infaller helgdag på torgdag pågår torghandel närmast föregående vardag samt dag före jul- och nyårsafton.

Platsen är begränsad så i dagsläget har vi plats till tre-fyra större torghandlare.

I dagsläget finns där blommor, grönsaker och frukt till försäljning. Under december månad är där även julgransförsäljning.

Ansökan om saluplats på Stortorget Länk till annan webbplats.

Snöröjning

Vinterväghållning jobbar vi med tillsammans, du som privatperson, företagare, kommunen och Trafikverket.

Vi har ansvar för kommunala ytor, gång- och cykelbanor samt kommunala vägar. Fastighetsägare har ansvar för att snöröja och halkbekämpa utanför sina fastigheter och som trafikant har du ansvar för att anpassa hastigheten på ditt fordon till situationen.

Startkriterier

Gång- och cykelnätet delas in i tre kategorier; huvudnät, övrigt nät och övriga trottoarer.

Gator och vägar delas in i fyra kategorier; genomfartsvägar med anslutning till Trafikverkets nät, högprioriterade gator, villagator och parkeringar.

 • Huvud gång- och cykelnätet plogas efter avslutat snöfall. Minsta snödjup för uppfyllt startkriterier är fyra cm. Övriga gång- och cykelnätet och övriga trottoarer påbörjas när huvudnätet av gång- och cykelvägar är plogat.
 • Genomfartsvägar till Trafikverkets nät ska hålla samma standard som Trafikverkets vägar. Det innebär att fyra timmar efter avslutat snöfall ska det finnas minst snö- och isfria hjulspår på vägen. Snösträngar kan förekomma. Halkbekämpas med salt.
 • Högprioriterade gator och vägar plogas efter avslutat snöfall. Minsta snödjup för uppfyllt startkriterier är fem cm. Vid blötsnö och risk för frysning kan startkriterier vara uppfyllda vid lägre snödjup.
 • Villagatorna påbörjas när de prioriterade vägarna är plogade, därefter plogas parkeringar.
 • Ytor inom kommunala fastigheter har samma prioritering som gång- och cykelbanors huvudnät.

Det är medarbetare från produktionsavdelningen som bedömer när startkriterierna är uppfyllda och då beställer arbetet från så väl interna som externa aktörer.

Plogning

 • Plogning av huvudgång- och cykelnätet, genomfartsvägar till Trafikverkets vägnät och högprioriterade gator ska komma igång inom 1,5 timme efter beställning och vara utfört (en omgång) senast 8 timmar efter beställning.
 • Övriga gator, parkeringar, trottoarer och gång- och cykelvägar ska vara plogade inom 11 timmar efter beställning.
 • Fastighetsägare ansvarar för snöröjning av trottoaren utanför sin fastighet.

Grusning, sandning och saltning

Vi strävar efter att använda så lite salt som möjligt och saltar därför endast genomfartervägar till Trafikverkets nät.

 • När det finns en risk för halka som förväntas vara mer än 24 timmar halkbekämpas gator, vägar, trottoarer och gång- och cykelvägar enligt samma prioritering som snöröjning.
 • Målsättningen är att halkbekämpning inom kommunens fastigheter görs vid all halka.
 • Produktionsavdelningen gör bedömningen och beställer halkbekämpningen vid halka.
 • Gator och vägar sandas. Gång- och cykelnätet samt trottoarer grusas.

Sand till gångbanor och trottoarer inom privat fastighet kan hämtas kostnadsfritt, på Drivågatan 17, se figur 1. Max 30 liter/gång.

Tips som underlättar snöröjningen

 • Respektera de parkeringsrestriktioner som finns.
 • Skotta inte ut snö på gång- och körbanor.
 • Lämna företräde till arbetsfordon i snöröjningen.
 • Om det är möjligt, försök parkera på en parkering när du vet att det ska snöa. När vi plogar går det inte undvika att det blir en vall jämte din bil på gatan.
 • Bor du i lägenhet hör med fastighetsägaren om det finns parkeringsplats att hyra så slipper du bli inplogad.
 • Du som har hus, vänta med att skotta din uppfart tills vi plogat klart din gata. Skottar du innan vi kört förbi kommer snön i plogen delvis att åka in i din skottade uppfart, då där inte längre finns ett motstånd.

Snöröjning och halkbekämpning på gång- och cykelvägar

Älmhults kommun ansvarar för de flesta gång- och cykelvägar.

De större trafiklederna samt gång- och cykelvägar plogas först, där efter villagator och parkeringsplatser.

Startkriterier

Vi rycker ut när det kommit minst fyra centimeter. Ibland inväntar vi att det slutar snöa om vi ser att det sker inom snar framtid. Faller det mycket snö snöröjer vi under pågående snöfall.

Sandning och saltning

Kommunen strävar efter att använda så lite salt som möjligt och saltar endast högprioriterade gator. Övriga gator, gång- och cykelvägar sandas vid halka. Sand till gångbanor och gångar kan hämtas kostnadsfritt, på produktionsavdelningen, Bäckgatan 15 i Älmhult.

Gatubelysning

Kommunens gatljusanläggning omfattar cirka 5 500 belysningspunkter. Av dessa belysningspunkter är cirka 4 000 placerade i Älmhults tätort, 1 000 i övriga tätorter och 500 på landsbygden. Sammanlagt förbrukar dessa cirka 1 400 000 kilowattimmar per år.

Begäran om utsättning av gatubelysningskablar görs till ledningskollen.se Länk till annan webbplats.

Byte till LED armaturer

Majoriteten av våra gatubelysningspunkter besår av högtrycksnatriumlampor. Dessa lampor byts ut vart fjärde år då brinntiden för dessa är slut. Som ett led i att vara energi- och kostnadseffektiva byter vi successivt ut alla lampor till LED armaturer.

LED armaturer drar upp till 75 % mindre energi jämfört med dagens armaturer. Att successivt byta till LED är således något som både skattebetalare och miljön vinner på, det handlar dock om många armaturer som ska bytas och arbetet kommer därför pågå under många år.

Idag har vi cirka 900 LED armaturer i vår anläggning, alltså drygt 16 % av den totala anläggningen.

Vår ambition är att under åren 2021-2024 byta ytterligare 1 250 armaturer till LED. Om vi följer denna plan kommer således cirka 40 % av vår anläggning bestå av LED armaturer år 2024.

Arbetet med att byta till LED armaturer sker först på landsbygden och i tätorterna runt om Älmhult.

Enskilda vägar

Älmhults kommun har drygt 60 mil enskilda vägar som sköts och underhålls av tekniska förvaltningen. Vi har även åtta vägråd, en för varje vägområde, som ansvarar för att vägarna sköts om. För detta erhåller vi statsbidrag från Trafikverket med drygt 5 miljoner kronor per år.

Har du några problem eller frågor gällande den väg du bor utmed – ta kontakt med ordföranden på vägsamfälligheten eller med vägrådet i ditt område.

Parkera i Älmhults kommun

Karta med parkeringsplatser i Älmhults centrum Pdf, 2.4 MB.

Skylten "P"

Skylten "P" betyder att parkering är tillåten under vardagar utom vardag före sön- och helgdag, högst 24 timmar i följd, om inte annat framgår av en tilläggstavla. På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

P-skiva

I Älmhult ska p-skiva användas på vissa kommunala parkeringsplatser, detta gäller framförallt i centrum men kan även förekomma utanför centrum. Var detta ska användas framgår av en tilläggstavla med upplysning om p-skiva. Tidsbegränsningen är mellan 10 minuter och 3 timmar. Hur länge man får stå parkerad framgår av tilläggstavla på plats.

Långtidsparkering

På Västergatan utmed järnvägen, strax söder om Köpmannatunneln, har vi långtidsparkering för upp till sju fordon i 21 dygn.

På Oxtorgsgatan "Oxtorget", har vi långtidsparkering för upp till fem fordon i 14 dygn.

Parkeringsnorm

År 2019 antog kommunfullmäktige Älmhults gällande parkeringsnorm.
I parkeringsnormen finner du mer information om kommunens regelverk för hur bilparkering ska ordnas vid ny- eller ombyggnation.

Parkeringsnorm för Älmhults centrum Pdf, 101.7 kB.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För att få tillstånd att parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrad ska man ha betydande gångsvårigheter, vilket måste styrkas av läkarintyg.

Var gäller parkeringstillståndet?

Parkeringstillståndet gäller i hela landet på gator och allmänna platser.

Parkeringstillstånd gäller inte på tomtmark där markägaren upplåter eller förbjuder parkering om inte markägaren medger det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera

 • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
 • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
 • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
 • Under högst 3 timmar på gågata.

Giltighet

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen.

Även parkeringstillstånd för passagarare är personligt och får endast användas då innehavaren av parkeringstillståndet är med i bilen.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det komma att återkallas.

Parkeringsavgifter

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att betala parkeringsavgift. Flertalet kommuner har ändå beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd är befriade från avgift i hemkommunen. Kontakta aktuell kommun för besked.

Hur söker jag parkeringstillstånd?

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd. Det är viktigt att ansökan är korrekt ifylld med namnteckning, datum och ort. Till ansökan bifogar du ett läkarintyg samt ett välliknande fotografi på den sökande.

Läkarintyg ska utfärdas på formulär på baksidan av ansökningsblanketten. Formuläret kan kompletteras med de ytterligare dokument utfärdande läkare anser lämpliga för en korrekt bedömning av ansökan.

Beslutande myndighet i Älmhults kommun är tekniska nämnden. Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare.

Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år åt gången. Vid förlängning av ett parkeringstillstånd måste alltid ny ansökan och läkarintyg lämnas in till din kommun och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet. Är fotografiet på tidigare parkeringstillstånd gammalt eller ej längre välliknande sökanden ska även nytaget fotografi lämnas in. Barn som ansöker bör ha nytaget fotografi vid varje ansökningstillfälle.

I normalfallet är handläggningstiden cirka 4 veckor.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Länk till annan webbplats.

Information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Pdf, 101.7 kB.

Ladda och tanka bilen grönt

Miljöbränslen ger lägre utsläpp av växthusgaser och ger renare avgaser i jämförelse med bensin och diesel. I Älmhult finns möjligheten att tanka alternativa drivmedel som fordonsgas, el och etanol.

Läs mer om alternativa drivmedel och var du kan tanka Länk till annan webbplats.

Ladda - hemma - stöd

Från den 1 januari 2021 införs en skattereduktion som ersätter det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av laddstation till elfordon. Installationer som slutförts innan årsskiftet kan du fortfarande ansöka om bidrag för. Läs mer på Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Laddstationer

I Älmhult kan du ladda din elbil på flera platser. Laddstolparna är till för att ladda bilen under en kort tid medan du gör dina ärenden. Möjlighet finns för semiladdning och normalladdning. Läs mer om var du kan ladda din elbil i Älmhult Länk till annan webbplats.

Ladda din elbil

Laddplats

Adress

Antal platser

Typ av laddare

Älmhult centrum

Prinsgatan 15 Länk till annan webbplats.

2

Mode 3 Typ 2

Älmhults centralstation

Stationsplan 1 Länk till annan webbplats.

4

230V 16A Schuko, Mode 3 Typ 2, 7,4 kWh (1 fas 32A)

IKEA Museum

Ikeagatan 5 Länk till annan webbplats.

3

Mode 3 Typ 2

IKEA Älmhult

Handelsvägen 4 Länk till annan webbplats.

4

230V 16A Schuko, Mode 3 Typ 2

Willys Älmhult

Handelsvägen 18B Länk till annan webbplats.

4

230V 16A Schuko, Mode 3 Typ 2

Möckelsnäs Herrgård

Möckelsnäs 1, Diö Länk till annan webbplats.

2

230V 16A Schuko

Tanka fordonsgas

Fordonsgas är ett samlingsnamn och består av biogas, naturgas eller en blandning av dessa. Var tankstation finns för gasbil framgår av kartan.

Tanka fordonsgas Länk till annan webbplats.

Tanka etanol E85

Etanol E85 säljs på vanliga bensinstationer av i stort sett samtliga leverantörer som säljer drivmedel. Du tanka din bil med E85 på ett flertal bensinstationer i Älmhult.

Tanka etanol E85

Tankställe

Adress

OKQ8

Södra ringvägen 20 Länk till annan webbplats.

ST1

Danska vägen 120 Länk till annan webbplats.

Tanka

Danska vägen 4 Länk till annan webbplats.

QStar

Södra Esplanaden 5 Länk till annan webbplats.

Läs mer om tankställen för etanol i Sverige Länk till annan webbplats.

Felanmälan

Om det är något fel på våra gator, torg eller belysning är vi tacksamma om ni anmäler detta till oss via vår felanmälningstjänst.Älmhults kommuns felanmälan

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?