Allt om bygglov

 • Bygga nytt, ändra eller riva

  Vet du inget om bygglov eller bygganmälan, börja här!

 • Checklista vid nybygge

  Här hittar du information som kan vara bra att känna till när du ska bygga nytt.

 • Bygglovsprocessen

  Här kan du följa stegen i ett bygglovsärende. Beroende på vad det gäller förändras processen. 

 • Ska du riva något?

  Rivningslov behövs för byggnader och anläggningar som kräver bygglov inom planlagt område. Utanför planlagt område ska du göra en anmälan.

 • Vill du ändra marknivån?

  För att ändra marknivån kan du behöva ett marklov. I vissa fall behövs också marklov när det gäller trädfällning och skogsplantering.

 • Förhandsbesked

  Vill du bygga något utanför detaljplanelagt område kan du söka ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet visar om det du planerar är möjligt att bygga på den plats du tänkt dig.

 • Handläggning och avgifter

  Vi har ett nytt system för handläggningstid och reduktion av avgifter för lov, förhandsbesked och anmälan.

 • Kontrollplan och kontrollansvarig

  Byggherren ansvarar för att de tekniska egenskapskraven för en bygg-, mark- eller rivningsåtgärd följs. Kontrollen dokumenteras i en kontrollplan. 

 • Färdigställandeskydd

  När en konsument anlitar en näringsidkare för att utföra vissa arbeten på en- och tvåbostadshus, så kallade småhus, ska det i vissa fall finnas ett färdigställandeskydd.

 • Bygg- och rivningsavfall

  Nu mera ska du sortera allt avfall vid bygg- eller rivningsplatsen i minst sex olika avfallsfraktioner.

 • Ritningskopiering

  Vi kan kopiera och skanna handlingar som inte räknas som allmänna. Vi gör det i första hand till föreningar och privatpersoner.

 • Strandskydd

  Bygger du i närheten av en sjö eller ett vattendrag finns särskilda regler att följa. Här beskriver vi vad som gäller och vilka undantag som kan finnas.

 • Invändiga ändringar

  För att göra vissa ändringar i en byggnad kan du behöva tillstånd. Vanligtvis krävs en anmälan men ibland också bygglov.

 • Kartor och mätning

  Här kan du läsa om olika kart- och mätningstjänster som du kan behöva för din bygglovsansökan.

 • Ingripande- och villkorsbesked

  Här kan du läsa mer om hur du begär ett ingripandebesked för att få besked i förväg om tillsyn enligt PBL och hur du begär ett villkorsbesked innan du går vidare med din bygglovsansökan.